Rettferdig fred


Rettferdig fred er ikke bare fravær av krig, men også en rettferdig fordeling av ressurser, religions- og ytringsfrihet og like rettigheter for alle. Gjennom vårt arbeid gir vi ungdom og kvinner ikke-voldelige verktøy for å skape varig fred.

Kvinners deltakelse i fredsarbeid

I mange krigsfylte land er det mennene som sitter ved forhandlingsbordet. De samme mennene som tar våpenet fatt for å få gjennom sin agenda, sitter sammen for å skrive en avtale som er ment å gi sikkerhet til befolkningen. Kvinnene sitter på bakrommet, eller er ikke tilstede i det hele tatt. Vi ønsker å endre dette. En fredsavtale uten deltakelse av kvinner er ikke en rettferdig avtale, og kan ikke føre til en rettferdig fred. Gjennom internasjonale resolusjoner som FN sikkerhets resolusjon 1325 jobber vi aktivt for å styrke KFUKs arbeid i konfliktland. Vi bidrar til at kvinner blir hørt og får delta i alle prosesser i fredsarbeid.

Ikke-voldelige midler til fred

Ekstremisme øker i mange deler av verden. Vi utvikler ungdom til å være modige nok til å velge kunnskap og demokratiske prosesser fremfor voldelige metoder. Ved å finne metoder som fremmer samfunnsendring uten vold gir vi ungdom de verktøyene de trenger for å skape en trygg og rettferdig fremtid.

Forsoning mellom etniske og religiøse grupper

Mange steder er forsoning mellom grupper helt nødvendig. Både for at freden skal inkludere alle i samfunnet, men også for å sikre en langvarig fred. Dialog mellom religiøse ledere, etniske grupper og mellom generasjoner er derfor viktig for å få et inkluderende samfunn med like rettigheter for alle.

Vold mot kvinner

Kvinner blir ofte hardest rammet i krig og konflikt. Både psykisk og fysisk vold mot kvinner øker både når land er i aktiv krig, og i konfliktområder med mye uro og usikkerhet. Vi jobber med å endre fastlåste kjønnsrollemønster og hvordan menn forstår tradisjonelle roller. Vi utfordrer ungdom til å tenke nytt rundt likestilling og likeverd.