fbpx

kjønnsrettferdighet

Urettferdighet og ulikhet globalt er veldig ofte kjønnet. Det vil si at jenter og kvinner behandles annerledes enn gutter og menn. Kjønnet du identifiserer deg med, har ofte mye å si på hvilke rettigheter du har og mulighetene du får. Vi jobber for likestilling for alle gjennom å bekjempe grunnproblemene og årsakene bak ulikhetene.

KFUK-KFUM Global arbeider for at jenter og kvinner skal bli hørt i lokalsamfunnet de tilhører, og dermed få en sjanse til å kunne oppnå økonomisk og sosial selvstendighet. Vi jobber også med å øke representasjonen av unge kvinner både i nasjonale og internasjonale fora.

Utdanning minsker forskjeller

Det er et sterkt engasjement de fleste steder i verden når det gjelder viktigheten av tilgang til utdanning, og rett til utdannelse, særlig for jenter. Statistikken på antall jenter som går på barneskolen er relativt god. I videre utdanning er det likevel store forskjeller og i Kenya er det kun 25% av jenter som går på ungdomsskolen , og enda færre tar utdannelse etter dette. Vi jobber for at unge jenter skal ha tilgang til utdanning, og dermed ta større del i beslutninger i samfunnet sitt.

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR)

Det er viktig at unge mennesker har tilgang til gode helsetilbud og informasjon rundt deres Seksuelle og Reproduktive Helse og Rettigheter (SRHR). Hvis flere unge får tilgang til disse tjenestene vil det bety færre jenter som blir mødre i ung alder, livsfarlige aborter, og mindre sjanse for barseldød. Færre risikerer en brå slutt på utdannelsen sin, og har dermed bedre sjanser til å oppnå stabil inntekt senere. Når både jenter og gutter får god informasjon om SRHR vil det hjelpe likestillingskampen. 

Seksuell og kjønnsbasert vold er når en person opplever vold på bakgrunn av kjønnet sitt, og kan skje som seksuell, fysisk, psykisk, mental, materiell eller emosjonell vold. Over 1 av 3 kvinner i verden i dag har blitt utsatt for vold eller voldtekt. Det kan ikke fortsette, og vi jobber for at samfunnets holdninger må endres. Holdninger og systemer må endres for at kvinner verden over føle seg tryggere. 

Blant annet jobber vi for å bekjempe kjønnslemlestelse av jenter og kvinner. Det er forbudt i nesten alle land, men likevel blir 3 millioner jenter lemlestet hvert år. Minst 200 millioner jenter og kvinner som lever i dag, har opplevd å bli kjønnslemlestet. 

En oppmuntrende trend, sett i land hvor det har blitt gjort undersøkelser, er at kvinner i alderen 15-20 år har mindre sannsynlighet for å ha gjennomgått kvinnelig omskjæring enn kvinner i eldre aldersgrupper. Dette viser tegn til en holdningsendring i yngre generasjoner og at det virker å forby det ved lov. Videre er flere kvinner og menn klar over helsekonsekvensene av prosedyren, og tar avstand fra praksisen. Dermed kan man se at forebyggende arbeid har hatt en positiv virkning!

Transformativ maskulinitet

En viktig del av arbeidet for kjønnsrettferdighet er å inkludere gutter og menn i samtalen. Menn er overrepresenterte på selvmordsstatistikken, og opplever i mange land at det er store forventninger til hva de skal gjøre og oppnå på bakgrunn av kjønn. Ofte er det snakk om økonomiske forventninger, at mannen er ansvarlig for inntekt eller skal ta ledelsen. Dette gjelder både på politisk og personlig nivå, i dagliglivet og i familielivet. Hvis ikke alle deltar i denne kampen, vil fremskrittene kanskje bli motarbeidet av de som ikke er med på laget. Transformativ maskulinitet er et program utformet av Africa Alliance of YMCAs. Det handler om å hjelpe unge menn til å forstå hva maskulinitet er og hva det vil si å være en ekte mann, og om å redefinere maskulinitetsbegrepet til å omfatte en bredere forståelse av ordet. Dette vil bidra til å slå ned på stereotypier som begrenser menns mulighet til å for eksempel vise følelser eller å ta del i omsorgs- og husarbeid.

Slik jobber vi med kjønnsrettferdighet i Norge:

Transformativ maskulinitet manual

Vi har utviklet en aktivitetsmanual for transformativ maskulinitet. Den er basert på manualen Masculinity Life Skills Program, laget av YMCA Sør-Afrika, og er tilpasset norsk kontekst.

Formålet med manualen er å skape en trygg arena hvor unge gutter og menn kan snakke om utfordringer med det å være gutt eller mann i dagens samfunn. Og der de gjennom ulike aktiviteter vil få verktøy til å identifisere og reflektere over hva det betyr å være gutt og mann i dag, og hvordan de kan bidra til likestilling.

Manualen kan brukes av alle som jobber med unge mennesker og likestilling, enten som et eget tema eller som en del av et annet undervisningsopplegg.