PALESTINA

Sammen for rettferdig fred

Alle mennesker har rett til et verdig liv uten frihetsberøvelse, vilkårlige fengslinger og brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Med fokus på menneskers rettigheter og forankret i internasjonal lov jobber vi sammen med palestinsk KFUK og KFUM for en slutt på den israelske okkupasjonen av Palestina og en varig og rettferdig fred for alle!

Foto: Maria Saxegaard

Rehabilitering av barn og unge som har vært fengslet

Hvert år arresteres over 700 palestinske barn og unge under 18 år. Det er ikke alltid de vet hva de arresteres for. Noen er mistenkt for å ha kastet stein, noen fordi de har postet noe kritisk om Israel på sosiale media, og noen fordi de har sagt imot en soldat. Dette kan føre til fengsel i flere år. 

Barn og unge som vokser opp i konflikt utvikler ofte store traumer og sliter med angst og depresjon. For mange gjør dette det vanskelig å fungere i hverdagen og flere dropper ut av skolen og mister utdanningen de har krav på. 

Derfor jobber våre palestinske partnere i East Jerusalem YMCA med psykisk helse og traumebehandling. Gjennom å bearbeide det de har opplevd får ungdommene hjelp tilbake på skolen eller ut i jobb. Noen av de konkrete tilbudene som gis disse unge er psykososial veiledning (både i grupper og individuelt), familieterapi, akademisk rehabilitering, prosjekter som hjelper unge å bli selvstendig næringsdrivende, sportsaktiviteter og ledertrening. 

De får også opplæring i rettigheter, økt demokratiforståelse, og får ikke-voldelige virkemidler de kan bruke i kampen for en rettferdig fred. På denne måten går ungdommene fra å være passive tilskuere i samfunnet, til å bli aktive borgere. 

Gjennom rehabiliteringsprogrammet har Øst Jerusalem YMCA i løpet av 2016 hjulpet 377 av barna som ble arrestert i fjor, samt 223 av deres foreldre. Disse barna har fått hjelp til å integreres tilbake til sine lokale samfunn. Med deres hjelp kan vi nå enda flere!

Likestilling

I det palestinske samfunnet er det som regel menn som tar de fleste avgjørelser, ofte også på vegne av kvinner og jenter. Det er nesten ingen kvinner i politikken og i sentrale maktposisjoner, og alt for få har en jobb og egen inntekt. Mange kvinner er derfor avhengige av at familien eller ektemannen kan stille opp for dem økonomisk. De skjeve kjønnsrollene i Palestina er urettferdige og ødeleggende for jenters mulighet til å kunne bestemme over eget liv og å ta selvstendige valg. 

For å skape et samfunn der jenter og gutter har like muligheter må vi få guttene med på laget! Når gutter får mer kunnskap om menneskerettigheter og om viktigheten av gjensidig respekt og forståelse, kan vi sikre likere muligheter for alle kjønn. 

Den eldre generasjonen spiller en sentral rolle i det palestinske samfunnet. Gammeldagse holdninger til kjønn videreføres gjerne fra en generasjon til den neste. Derfor er det utrolig viktig at unge gutter lærer at det å være mann ikke nødvendigvis handler om å være streng, hard og overbeskyttende, men heller at respekt, ydmykhet og kjærlighet står sentralt. 

Foto: Maria Saxegaard

Vi jobber også sammen med Palestina KFUK for å få frem stemmene til unge kvinner slik at myndighetene og maktpersoner i samfunnet hører dem. Gjennom utdanning, kampanjer og politisk påvirkningsarbeid støtter vi unge palestinske kvinners kamp for et mer rettferdig og likestilt Palestina!

Menneskerettigheter i Palestina

Palestinske barn og ungdom er født, oppvokst og fanget inn i en konflikt de selv ikke var med å starte. Samtidig er det de som må leve med konsekvensene av den. Den israelske okkupasjonen av Palestina gjør livet vanskelig for dem som bor der og er en av hovedårsakene til at barn og unges grunnleggende menneskerettigheter brytes daglig. 

Foto: Ellen Ribeiro

Unge folk i Palestina har veldig liten påvirkningskraft i politikken og i beslutningstaking. Mange palestinske politikere er korrupte og nekter å gå av når deres valgperiode er ferdig. Dette, sammen med okkupasjonen, gjør det veldig vanskelig å uttale seg politisk for å skape en endring i samfunnet. Stadig flere ungdommer forteller at de har mistet håpet om en rettferdig fred for Palestina, og at det eneste de ønsker seg er å komme seg vekk. 

Uten grunnleggende menneskerettigheter blir livet også mye vanskeligere. Det at en ikke kan bevege seg fritt fra nord til sør eller fra Vestbredden til Gaza hindrer dagligdagse gjøremål, splitter venner og familier og ikke minst den palestinske staten. Det er også en enorm arbeidsløshet og utbredt fattigdom i landet. Mange unge mangler både kunnskap om deres egne rettigheter og verktøy til å skape faktisk endring. Det gjør at konflikten og okkupasjonen får fortsette, og håpløsheten fester seg. 

I mange tiår har politikerne i Palestina, Israel, Norge, USA og mange andre land prøvd å løse denne konflikten uten å komme noen vei. Det er på tide å gi ungdom rom til å være en del av løsningen

Barn og unge utgjør over 50% av befolkningen i Palestina, og denne generasjonen har en mulighet til å jobbe for en varig og rettferdig fred for alle. Gjennom våre partnere får palestinsk ungdom opplæring i rettigheter, demokrati, og konfliktløsning, og kunnskap om hvordan denne informasjonen kan brukes for å skape endring. Slik kan palestinsk ungdom skape en bedre fremtid for seg selv og jobbe aktivt for rettferdig fred i Palestina og Israel!