fbpx

Sør-sudan

Sør-Sudan er verdens yngste land, de løsrev seg fra Sudan så sent som i 2011. I forbindelse med selvstendigheten ble det krig med nabolandet. I tiden etterpå har det vært mye uroligheter og konflikt både politisk og på bakken. Det har vært utfordrende å bygge opp infrastruktur og systemer som har ført til problemer og vanskelige levekår for mange. Gjennom alle disse årene har mange blitt drevet på flukt internt og til nabolandene.

Unge mennesker i Sør-Sudan står overfor en rekke utfordringer som arbeidsledighet, mangel på utdanning og bevisst utelatelse fra politiske avgjørelsesprosesser. Til tross for at unge mennesker utgjør 73, 6 % av befolkningen. Tøffe omstendigheter skaper frustrasjon blant de unge innbyggerne, og har resultert i voldelige konflikter. En del av vårt arbeid i Sør-Sudan er å forebygge samfunnsutfordringer gjennom å organisere programmer hvor unge mennesker kan delta i fredsbyggende aktiviteter.

MENNESKER PÅ FLUKT

Mange sørsudanere har flyktet fra hjemstedet sitt. Mange er på flukt innad i Sør-Sudan, og mange har krysset landegrensen til Uganda. Barn og unge har vært vitne til mye vold, og har hatt en oppvekst preget av mye usikkerhet. Dette har skapt traumer som krever bearbeiding.

Våre partnere i Sør-Sudan jobber for at sørsudanere på flukt skal få en bærekraftig fremtid. En gruppe som ofte blir ekstra hardt rammet av krig, konflikt og uroligheter er mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette er en gruppe våre partnere i Sør-Sudan har et ekstra fokus på. Dette innebærer å hjelpe dem til å bearbeide traumene de har opplevd i forbindelse med voldelige opplevelser som følge av krig, men også å gi dem mulighet for utdanning og arbeid samtidig som det drives aktiv opplæring i rettigheter og påvirkningsarbeid.

Våre partnere i Sør-Sudan

YGlobal Sør-Sudan

YGlobal Sør-Sudan er KFUK-KFUM Globals landkontor i Sør-Sudan. Landkontoret fokuserer på inkludering gjennom programmet «Sammen for inkludering». Her gis det opplæring til mennesker med funksjonsnedsettelser om eksisterende lover og retningslinjer og hvordan de kan bruke disse for å kreve sine rettigheter.