Strategi 2016-2020


Strategi 2016-2020 

Vår identitet 

KFUK- KFUM Global er en økumenisk og diakonal organisasjon for utvikling og solidaritet. Vi er eid av Norges KFUK- KFUM og Norges KFUK- KFUM Speidere, og arbeider i partnerskap med våre søsterorganisasjoner i verdensalliansen av KFUM og verdens KFUK. Vi tror at alle mennesker er skapt av Gud med ukrenkelig menneskeverd. Vår verdensbevegelse mobiliserer folk til å handle sammen for å sikre menneskeverd og fremme verdens rettferdighet. Vi er inspirert av Jesus ord: «Salige er de som skaper fred». Vi tror at fred uten verdens rettferdighet er umulig. 

Vår visjon sammen å bygge verdens rettferdighet og fred understreker vår tro på at hvis vi arbeider sammen vi kan skape en bedre verden for alle. KFUK- KFUM Global ønsker at våre kjerneverdier skal veilede vårt arbeid. Disse er: rettferdighet, kjærlighet, mot og åpenhet. Vi ønsker å oppmuntre KFUK- KFUM bevegelsen i Norge til å delta internasjonalt og, sammen med KFUM og KFUKere i andre land, ønsker vi å sikre menneskerettigheter og like muligheter for alle. 

KFUK-KFUM Globals arbeid er veiledet av troen på Gud og omtanke for hele mennesket. Gjennom vårt diakonale arbeid ønsker vi å dele evangeliet gjennom våre handlinger ved å uttrykke kjærlighet, fellesskap og beskyttelse av skaperverket. Vårt arbeid vil fremme og beskytte menneskerettighetene, og vi vil være kjent for vår kamp mot urettferdighet. Fortsatt integrasjon og globalisering av våre internasjonale KFUM og KFUK bevegelser vil styrke verdens folkelige makt som disse to organisasjonene utgjør, og øke muligheten for å presse beslutningstakere, fra lokalt til verdens nivå, for å øke respekten for menneskerettighetene og en rettferdig spredning av verdens ressurser. KFUK- KFUM Global mener at alle mennesker har rett til å leve uten fattigdom og at fattigdom kan stoppes ved å endre politiske strukturer. 

Bygget på en kristen tro, og en forståelse av at mennesker er bygget av kropp, sjel og ånd, samarbeider KFUK- KFUM Global med internasjonale partnere gjennom programmer som oppmuntrer til lokal deltakelse, tilbyr praktisk støtte og nye muligheter for barn, unge mennesker og kvinner, uavhengig av religion. Etnisitet, seksuell legning, nasjonalitet eller politisk tilhørighet. Vi ønsker å være en del av en voksende verdensomspennende bevegelse som kjemper for det hele menneskets verdighet og rettigheter.

For å forsikre oss om at folk kan leve verdige liv, kjemper vi for å gjennomføre vårt arbeid bygget på utviklingsmodeller hvor menneskerettigheter er beskyttet og fremmet. Vi ønsker å se et verdenssamfunn hvor menneskelig sikkerhet, slik som økonomisk og politisk sikkerhet, og menneskelig beskyttelse av sårbare grupper, er sikret. KFUK- KFUM Global er dedikert til å utvikle initiativer og handlinger i nært forbindelse med, og med sann innblanding av, relevante partnere og målgrupper. 

Vi deler drømmer med våre partnere. En slik drøm er et fritt Palestina. En annen drøm er å stoppe fattigdom. Vi tror på å bygge en verdensomfattende, tverreligiøs bevegelse av fredsskapere som vil gjøre at drømmer blir til virkelighet. 

 1.2 KFUK- KFUM Globals bakgrunn og styrker 

KFUK- KFUM Global ble dannet i 2005 som en fusjon mellom Ungdomsmisjonen (dannet i 1908), Delta Internasjonalt (dannet under navnet Ungdomsmisjonen i 1947), og den internasjonale delen av Norges KFUK- KFUM. KFUK- KFUM Globals styre er de to medlemsorganisasjonene: Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUM speidere. De har et mangfoldig program for barn og unge folk i Norge.

KFUK- KFUM Global er en del av to verdensomspennende bevegelsene av KFUM og KFUK, og samarbeider og koordinerer aktiviteter innenfor disse nettverkene. De to sammenslutningene er blant verdens største ungdoms og kvinnebevegelser. KFUK har en verdensomspennende utstrekning til 25 millioner kvinner og jenter i 120 nasjonale medlemssammenslutninger, mens KFUM når ut til 58 millioner mennesker i 119 land. 

KFUK- KFUM Global har som tradisjon å arbeide i nært samarbeid med partnere i Afrika, Asia og Midt- Østen. Vi understreker et bredt og langvarig partnerskap, inkludert utveksling av personell og felles rådgivningsanstrengelser. Organisasjonen arbeider gjennom direkte partnerskap og støtter prosjekter med økonomisk støtte fra både private og offentlige enheter. KFUK- KFUM Global har også som funksjon å være nasjonalt sekretariat som tar seg av spørsmål angående regionale og verdensomspennende organer innenfor KFUM og KFUK. 

Vårt institusjonelle medlemskap i de to verdensomspennende organene KFUM og KFUK gjør at våre norske medlemmer er tilknyttet en verdensbevegelse. Dette hjelper oss til å forstå oss selv som verdensborgere. KFUK- KFUM Global utgjør derfor forbindelsen mellom våre medlemmer i Norge og partnerorganisjonene og verdensbevegelsen. 

2. Formålet med strategien 

Hovedformålet med strategien er å klargjøre periodens mål i sikte og hjelpe til med å dirigere og prioritere ved planlegging av aktiviteter innenfor en gitt tidsramme. Strategien bygger på organisasjonens grunnleggende politiske program, og gir omriss av programmets layout og sektormessige strategier. Denne strategien er KFUK- KFUM Globals tredje femårs strategi. De første to har dreid seg om å skape organisasjonen, skape en stabil økonomi og stabile handlingsforhold samt danne organisasjonens profil gjennom å understreke emnemessig fokus og geografisk samling av organisasjonens programsamling. Strategien for 2016-2020 styrker ytterligere omrisset av hvordan KFUK- KFUM Global prioritering av arbeid med og for unge mennesker og kvinner i verdensbevegelser kan styrkes gjennom innovasjon og bevegelsesbygging. En nøkkelfunksjon er å justere våre mål sammen med våre partnere. Derfor har utviklingen av denne strategien involvert våre gjennomførende partnere ved flere anledninger. Sammenlignet med tidligere strategipapirer gir den nåværende strategien en ytterligere vekt på økonomisk sikkerhet, innovasjon, sosialt entreprenørskap og behovet for å forsikre at grunntjenester som utdanning, vann og helsetjenester blir levert. 

3. KFUK- KFUM Global: Vår posisjon og målgruppe 

KFUK og KFUM bevegelsene spiller viktige roller når det gjelder å styrke det sivile samfunn, som medfører økt demokrati og ansvarliggjøring av staten. KFUK- KFUM Global koordinerer aktiviteter med verdensbevegelsene og våre samarbeidspartnere innen KFUK- KFUM i nord, når det gjelder støttekampanjer og prioriterte emner. KFUK- KFUM Global innehar også en rolle i å oppmuntre våre to verdensbevegelser til å styrke sine anstrengelser i verdensomfattende støtte og i å skape standarder for en global politikk som påvirker unge menneskers liv.

 Hovedmålgruppen for KFUK- KFUM Global er barn, ungdom og unge voksne i alderen 8-35 år. Vi anser unge mennesker som kjernen i verdensutvikling og vårt arbeid styrker de unge menneskers stemme, både menn og kvinner, så de kan påvirke en urettferdig politikk og bidra til en demokratisering av maktstrukturer. Som en del av KFUK- nettverket har vi også en betydelig ekspertise på emner som angår jenters og kvinners rettigheter. Som en felles bevegelse i Norge (KFUK- KFUM) kjemper vi også for å ta ledelsen i å bringe emner angående jenter og kvinner til vår brede medlemsmasse hjemme. 

 De emnemessige fokusområdene og arbeidsmetodene blir kontinuerlig utviklet for å sikre relevanse for vår målgruppe. Organisasjonen er opptatt av aktiv involvering av unge mennesker i skapelsen av måten vi jobber på. KFUK- KFUM Global er en norsk utviklingsorganisasjon velutdannet i å arbeide med unge kvinner og menn, både i partnerland og angående støttearbeid i Norge og prøver å være en dynamisk og lærende organisasjon som våger å teste nye ideer og er under konstant utvikling. Vår posisjonering gjør det mulig for oss å strekke oss mot å pleie en tverreligiøs, tverrgenerasjons, tverrorganisasjonsbevegelse ved navn fredsskapere. 

 4. Tverrgående temaer 

 Alle prosjekter og aktiviteter måles mot de tverrgående temaene, og vi vil utvikle vår kapasitet til å gjennomføre disse temaene i hele vårt arbeid. 

 4.1: Hele mennesket

Mål: ideologien for hele personen hvor kropp, sjel og ånd er likeverdige deler av menneskelivet skal karakterisere alle prosjekter/ programmer som KFUK-KFUM Global støtter og gjennomfører. Som en økumenisk og diakonal organisasjon for utvikling og solidaritet, ønsker KFUK- KFUM Global å være sunn og progressiv innenfor teologisk og sosio-politisk tenkning der menneskelige behov for kropp, sjel og ånd er like elementer som bygger på menneskerettigheter. 

 4.2: Ungdomsdeltakelse 

Mål: Unge mennesker deltar på alle nivåer og i alle prosjekter/ programmer som organisasjonen støtter. KFUK-KFUM Global bruker resultatbasert ledelse med sine partnere for å sikre ung deltakelse på alle nivåer i partnerorganisasjonene. KFUK- KFUM Global anser ungdom som mer enn målgruppe, og søker å sikre ung deltakelse i alle deler av organisasjonen og i partnerorganisasjonene. Det betyr at KFUK- KFUM Global arbeid vil være resultatorientert så ungdomsdeltakelsen overstiger minstekravet, som alle KFUM og KFUK organisasjoner er opptatt av å oppnå (30 % unge under 30 år i styret). KFUK- KFUM Global søker aktiv deltakelse av unge mennesker i design, gjennomføring og overvåkning av prosjektene som organisasjonen støtter. 

 4.3:Rettighetsbasert tilnærming og støtte 

Mål: KFUK- KFUM Global har i sannhet et rettighetsbasert fokus og har som mål å takle forhold som skaper et underskudd av rettigheter. I alt sitt arbeid vil KFUK- KFUM Global søke å sikre grunnleggende menneskerettigheter og ha et særlig fokus på sårbare grupper, spesielt unge mennesker. Den rettighetsbaserte tilnærmingen betyr at alle mennesker er rettighetshavere og at stater, statsadministrasjoner og internasjonale samfunn er ansvarsbærere som skal opprettholde disse rettighetene. Dette utgjør et klart støttefokus. KFUK- KFUM Global vil derfor fortsette å arbeide for et støttefokus i alle programmer og bygge kapasitet blant partnere for å vedlikeholde denne rollen. I tillegg søker KFUK- KFUM Global å fokusere på støtte i Norge, og sammen med våre verdensbevegelser, også internasjonalt. I alt vi gjør vi er vi rettighetsbaserte og med fokus på myndiggjøring på det personlige plan, og politiske forandringer på det samfunnsmessige plan. Dette krever myndiggjøring overfor rettighetshavere og politisk støtte overfor ansvarsbærere. 

 4.4:Likestilling 

Mål: Likestilling er integrert i alle deler av KFUK- KFUM Global og i alle programmer som organisasjonen støtter. KFUK- KFUM Global samarbeider med sine partnere for å sikre likestilling i alle aspekter av partnerorganisasjonenes arbeid. Likestilling er et krav innen alle aktiviteter og prosjekter støttet av KFUK- KFUM Global. For å sikre likestilling i sammenhenger, strukturer og aktiviteter der det ikke allerede finnes, er positiv diskriminering av kvinner og konkrete mål for å sikre kvinners deltakelse kan være nødvendig. 4.4:Klima, miljø og bærekraft Mål: Alle aktiviteter i KFUK- KFUM Global og alle prosjekter/ programmer som organisasjonen støtter vil bli overvåket med tanke på klima, miljø og bærekraft. KFUK- KFUM Global arbeider for miljø og klimavennlige avgjørelser skal gjøres i alle våre aktiviteter, både nasjonalt og internasjonalt. Våre karbonavtrykk og andre negative klimavirkninger av våre aktiviteter skal minskes mest mulig. Klima og miljøhensyn er kjernekriterier til bruk ved måling av programmer og aktiviteter. KFUK- KFUM Global har som mål at partnerne skal utvikle sin kapasitet til å ta miljø og klimavennlige avgjørelser. 

 4.5: Antikorrupsjonsarbeid 

 Mål: Et målrettet antikorrupsjonsfokus gjennomsyrer alle prosjekter/ programmer som KFUK- KFUM Global støtter. I 2010 vedtok organisasjonen etiske retningslinjer som gjelder for alle ansatte i organisasjonen og alle som representerer KFUK- KFUM Global. De etiske retningslinjene bygger på og henviser til politisk dokument og retningslinjer for aktivt antikorrupsjonsarbeid først vedtatt i 2009 og gjennomgått i 2014. Dokumentet angår både organisasjonens eget arbeid og arbeidet til partnere støttet av KFUK- KFUM Global. Det politiske dokumentet erklærer at organisasjonen har null toleranse for korrupsjon, og definerer organisasjonens forståelse av begrepet korrupsjon. Kapasitetsbygging i finans, ledelse og antikorrupsjonsarbeid vil derfor være en del av alle prosjekter og programmer som KFUK- KFUM Global støtter, med særlig fokus på de landene der partnerne har begrenset kapasitet på disse områdene. I tillegg til å arbeide for gode økonomiske og ledelsesmessige systemer i Norge og med partnerne i samarbeidslandene, ønsker KFUK- KFUM Global å være ledende og utfordre partnere til å spille en aktiv rolle angående bekjempelse av korrupsjon i alle former i de landene hvor partnerne arbeider. 

 5. Partnerskap og kriterier for valg av nye partnere 

Pr 2015 har KFUK- KFUM Global partnere i 12 land. KFUK- KFUM Global er også partner med regionale og verdensomspennende allianser innen KFUK og KFUM. KFUK- KFUM Global har som tradisjon å utvikle langsiktige partnerskap, og har til hensikt å fortsette denne tradisjonen i denne strategiske perioden. 

 5.1: Partnervalg 

 KFUK- KFUM Global samler partnere i regionale klynger for å lette læring blant partnerne og over grenser, og for omkostningseffektiv overvåkning. Ved utvelgelse av nye samarbeidsområder prioriterer vi land som er kjent for KFUK- KFUM bevegelsen i Norge. KFUK- KFUM Global ønsker å være partner med både KFUK og KFUM i landene der vi arbeider, og å ha partnerskap med det nasjonale trinnet til disse organisasjonene. Det er en forutsetning ved oppstart av nye partnerskap at den mulige partneren har nødvendig kapasitet til å klare støtte i henhold til påkrevd standard. Partnerne må ha en rettighetsbasert tilnærming til utvikling. De må samle seg om arbeid med marginaliserte grupper, bekjempe fattigdom og arbeide for utvikling gjennom virkelig makt til unge mennesker og kvinner og politisk støtte rettet mot ansvarsbærere. KFUK- KFUM Globals kjernepartnere finnes innen Verdens KFUK og Verdensalliansen av KFUM. KFUK- KFUM Global vil koordinere med verdens organer og med andre solidaritets og utviklingsorganisasjoner innen KFUK og KFUM bevegelsen. KFUK- KFUM Global kan også ha som partnere andre økumeniske eller ungdomsfokuserte bevegelser for å nå vår visjon om en verdensbevegelse for rettferdighet og fred, og med ressursorganisasjoner som kan bygge kapasiteten til våre kjernepartnere. 

 5.2: Regionale klynger 

 KFUK- KFUM Global vil prioritere land i følgende klynger i vårt utviklingsarbeid: Sør- og Øst-Afrika, Sør-Asia, Midtøsten (Palestina) og Øst- Europa I anstrengelsen for å bygge en verdensbevegelse for rettferdighet, er det viktig å styrke forbindelsen til Verdens KFUK og Verdensalliansen av KFUM, samt de regionale organer i verdensbevegelsene. 

 6. Tematiske mål 

 KFUK-KFUM Globals emnemessige mål er listet opp nedenfor. Emnene er valgt pga. kritisk opptatthet for vår målgruppe, har et bestemt rettighetsbasert fokus, og er informert av de emnemessige prioriteringer til Verdens KFUK og Verdensalliansen av KFUM. Dette er også områder der vi har kapasitet til å skaffe en tilleggsverdi og hvor det sivile samfunn spiller en særskilt rolle. 

 6.1: Demokratiske rettigheter 

 Mål: Å utvikle en forståelse av demokratisk borgerskap blant unge mennesker og gi dem makt til aktiv deltakelse i å sikre rettighetsbaserte tjenester fra lokalt til verdensplan. Unge mennesker misbrukes ofte av politiske krefter til å skape uro. Det finnes et behov for å styrke unge menneskers involvering i utvikling av demokratisk styring. Påvirket av Afrika Alliansen av KFUMs anstrengelser ønsker vi å gi unge mennesker en kraftigere stemme som høres i samfunnet. Regjeringen er hovedansvarlig for anskaffelse av offentlige tjenester som utdanning, rent vann og helsetjenester. Imidlertid må ofte det sivile samfunnet fylle tomrom etterlatt av regjeringsorganer på ulike trinn. Det er viktig at våre partneres tomromsfylling utfylles med et effektivt støttearbeid som sikrer at regjeringshandlere har det overordnede ansvaret for å skaffe rettighetsbaserte tjenester til befolkningen. KFUK og KFUM har som en tradisjon å skaffe høykvalitets utdanning. KFUK- KFUM Global ønsker å støtte disse typer av tjenester, kombinert med støttearbeid for å forbedre de samme tjenester skaffet av regjeringen. Dette arbeidet forbindes på en god måte med på fokusområder innen økonomisk rettferdighet og rettferdig fred. Fokusområder: . Skaffe grunnleggende helse og utdanningstjenester til grupper som ikke har tilgang til offentlige tjenester av høy kvalitet. Gi makt til unge mennesker og kvinner angående menneskerettigheter, lederskap og politisk støtte. Ungdom i ledelse: sikre ungdomsdeltakelse i avgjørende organer. . Øke regjeringens sosiale ansvarlighet i anskaffelse av offentlige tjenester. . Skaffe uformell utdanning til grupper av unge mennesker organisert i fredsskapende grupper. . Gi makt til unge mennesker til å forandre maskulinitet: fulle rettigheter for kvinner. 

 6.2: Miljømessig rettferdighet 

 Mål: Unge mennesker er aktive borgere i kampen for rettferdig miljømessig og klimapolitikk fra lokalt til verdensplan. Verden står overfor en verdenskrise pga. klimaforandringer og mangel på effektive verdensklima politikker. Drivere av klimaendringer finnes historisk sett i den nordlige verden, mens virkningene allerede rammer hardt de mest sårbare grupper i den sydlige verden. Når vi strever mot klimarettferdighet, vil KFUK- KFUM Global søke å påvirke avgjørelser som tas i Norge og på verdensplan om å ta dette historiske faktum i betraktning. Vi anser det som vår rolle både å skape makt og opptatthet i vår norske medlemsmasse og nettverk, samt i våre verdensomspennende og partnernettverk. I samarbeid med partnere i utviklingsland ønsker vi å støtte initiativer som skaper en effektiv tilpassing til klimaforandringer, og forenkle et lavkarbon samfunn. Vi støtter også mål for å sikre miljømessig rettferdighet i samfunnet. Bevissthet blant unge mennesker rundt i verden om viktigheten av å redusere forurensningen bør økes. Gjennom målrettede kampanjer, må selskaper som forurenser miljøet bli presset til å betale fullt ut for miljørettigheter. Fokusområder: - Trene unge mennesker om klimaendringer og effektive miljømål i samfunnet. - Gi unge mennesker makt til å kjempe for rettferdige og effektive klimapolitikker, samt å sørge for at politikkene blir fullført. - Gi makt til unge mennesker om retten til rent vann og trygge sanitære forhold, og utvikle levebrød i vannanskaffelse og organiske tørrtoaletter. - Gjøre unge mennesker oppmerksomme på ren energi og bærekraftig jordbruk, og utvikle levebrød i organisk landbruk og fornybar energi. 

 6.3: Økonomisk rettferdighet 

 Mål: Unge mennesker gis makt til å ta kontroll over sine finanser og skape politiske strukturelle endringer som sikrer økonomisk rettferdighet fra lokalt til verdensplan. Det er stor arbeidsløshet i mange av våre programland. Unge voksne er særlig sårbare for mangel på arbeid. Dette skaper utfordringer for unge mennesker og kan føre til alvorlige problemer på mange områder. Vår organisasjon forsøker å hjelpe unge voksne til å få tilgang til finansiering og utvikle forretninger og sikre ansettelse. Mange unge mennesker i våre programland lever i det daglige med situasjoner der staten ikke skaffer rettighetsbaserte tjenester på det lokale planet, slik som utdanning, helse, vannforsyning og sikre veier. Det sikres ofte midler til slike tjenester, men korrupsjon og for lite midler er grunner til at tilbudene er utilstrekkelige. Vårt program skal mobilisere unge mennesker til å overvåke regjeringens budsjetter og skape sosial ansvarlighet i de lokale myndigheter. Mange av landene vi arbeider i er rike på naturressurser. Mangel på god regjeringsledelse, inkludert mangel på effektiv beskatning, er grunner til at staten i disse landene ikke fullt ut har maktet å skaffe store nok inntekter til folks økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Ofte er en svak nasjonal økonomi en unnskyldning for manglende handling fra myndighetenes side angående bedring av velferdstilbud. Vi ønsker å gi makt til unge mennesker med kunnskap om inntektsmuligheter for staten hvis korrupsjon, skatteunndragelser, urettferdig handel og ulovlig gjeld fjernes. Veldig ofte er disse betingelsene forbundet med at verdens økonomiske strukturer sprer ressursene på en urettferdig måte. Våre verdensomspennende KFUM og KFUK bevegelser er i en enestående posisjon til å skape handlende verdenssamfunn som krever politiske forandringer i verdens strukturer og presser på for at verdenssamfunnet skal ta ansvar for å fullt ut skaffe sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter. Fokusområder: - Spare og investeringsgrupper: gi makt til unge mennesker med entreprenørskapsferdigheter og skaffe adgang til spare og investeringsgrupper. - Yrkesopplæring: skaffe unge mennesker og kvinner adgang til trening som kan sikre dem ansettelse. - Støtte til offentlig politikk som kan sikre ungdomsansettelse. - Gjøre unge mennesker opptatt av kampen mot strukturelle årsaker til fattigdom og økonomisk urettferdighet, fra det lokale til verdensplan: gjeld, skatter, handel, anstendig arbeid, samfunnsansvar, osv. 

6.4: Rettferdig fred 

 Mål: Unge mennesker involveres aktivt i å skape fred med rettferdighet gjennom tverreligiøst samarbeid, oppmerksomhet søkning og støtte. Forsoning og fredsbygging er relevante temaer i alle land der KFUK- KFUM Global har partnere. Global ønsker å fokusere på å skape en rettferdig fred gjennom tverreligiøst samarbeid og andre former for ikkevoldelig samfunnsengasjement. Mange av Globals partnere arbeider i en situasjon med konflikt eller etter en konflikt. Rettferdig fred må sikre en rettferdig fordeling av ressurser og omfattende rettigheter for alle borgere. Global ønsker å skape kunnskap og kapasitet blant partnere og i målgruppen angående rettferdig fred gjennom tverreligiøs dialog og samarbeid, sammen med en mobilisering av unge mennesker og religiøse ledere for å støtte en rettferdig fred. Fokusområder: - Gi makt til unge mennesker til å kjempe mot okkupasjonen med ikkevoldelig motstand. - Mobilisere unge mennesker i kampen for å stoppe kjønnsbasert vold: omgjøre maskuliniteten. - Tverreligiøs fredsbygging: utvikle fredsskapergrupper med ungdom og kvinner og involvere religiøse ledere i skape en rettferdig fred. - Skape grupper av unge religiøse ledere som arbeider for å sikre en rettferdig fred og menneskelig verdighet. - FNs resolusjon 1325 om kvinner i krig og etter en konflikt: gi unge mennesker og kvinner makt til å kreve gjennomføring av 1325. - Forsoning og diakonal praksis: fremme allmenn kamp for rettferdighet og oppmuntre til samhandling mellom grupper i konflikt. 

 7. Strategiske aktiviteter 

 7.1: Rammeverk for partnersamarbeid 

Partnersamarbeid er KFUK- KFUM Globals mest strategiske metode å arbeide på. KFUK- KFUM Global har utviklet en nøkkelmodell for arbeidet med partnere og ønsker å fortsette og videreutvikle den nåværende modellen i denne strategiske perioden. Vi arbeider på tre nivåer: 1. Individuelt, familiært: søkelys på levebrød, livsferdigheter og ferdigheter til et verdig liv. 2. Lokalsamfunn: søkelys på grunnleggende tjenester og holde lokale myndigheter ansvarlige. 3. Nasjonalt, globalt: søkelys på politiske forandringer som sikrer hele personens menneskerettigheter. Fredsskapende grupper Vår hovedstrategi dreier seg om å skape en verdensomspennende, sosial, tverreligiøs bevegelse for en rettferdig fred. All historisk kunnskap viser at bevegelsesbygging er den eneste bærekraftige måten til sosial forandring. Våre to fantastiske nettverk, KFUK og KFUM, har store muligheter for sosial bevegelsesbygging. Gjennom vårt arbeid vil vi derfor skape fredsskapende grupper på grasrotnivå. Vi vil støtte disse gruppene gjennom trening og maktanskaffelse så de kan bli maktsentre for uformell utdanning og dynamisk ansettelse. Dette vil hjelpe unge mennesker, der mange ikke har formell utdanning, til å skaffe seg grunnleggende kunnskap og tilgang til en sosial bevegelse som kan være med dem i kampen for rettigheter og verdensrettferdighet. Dette kan illustreres ved å forbinde det med de 3 trinnene nevnt ovenfor: 1. Spare og investeringsgrupper: disse sørger for sparing og gir lån til å investere i forretninger. De kan også opptre som studiesirkler og støttegrupper for politisk makt og politisk forandringsmakt. 2. Sosial ansvarlighet: Offentlig sporingssystem overvåker hvilke velferdstjenester lokale myndigheter skaffer og sikrer at offentlige penger brukes på best mulig måte for å maksimere offentlige rettighetsbaserte tjenester. 3. Rettferdig politikk: Politisk makt til rettighetshavere og ansvarsbærere innenfor økonomisk rettferdighet, miljømessig rettferdighet, rettferdig fred, demokratisk medborgerskap. Utvikle kapasitet for sosial forandringsstøtte, ikkevoldelig motstand og verdensomspennende kampanjer for rettferdige politikker. 

 7.2: Målsettinger i partnersamarbeid 

 Mål: KFUK- KFUM Global skaper høy kvalitetsresultater i partnersamarbeid. Den mest relevante indikator i partnersamarbeid er i hvilken utstrekning Global gjennom vårt partnersamarbeid lykkes i å skape bærekraftige og levende lokale grupper der deltakerne gis makt og støtte til politisk endring. Gjennomganger og vurderinger er kjerneredskaper i utvikling av partnersamarbeid og programeffektivitet. For å sikre resultatenes kvalitet, vil KFUK- KFUM Global utføre et visst antall gjennomganger/ evalueringer av prosjekter og programmer. Vårt mål er å utføre fire eksterne gjennomganger og sju interne vurderinger i løpet av strategiperioden. Det er en forutsetning at slike gjennomganger medfører handling og at de nødvendige tilpasninger gjøres kontinuerlig. En viktig følge av gjennomgangene vil være styrket kapasitet på resultatbasert ledelse. Alt prosjekt og partnersamarbeid må være oppmerksomme på å bygge kapasitet blant ansatte og frivillige i Norge, men først og fremst blant partnerlandene. Kapasitetsbygging vil gi prioritet til å styrke kapasiteten på gjennomføring av relevant støttearbeid på lokalt, nasjonalt og verdensplan. Administrasjonskostnadene skal holdes lave slik at KFUK- KFUM Global fremstår som attraktiv for givere å sende midler gjennom. Angående våre KFUM- partnere vil Global henvise til rammeverket som er forberedt av Verdensalliansen av KFUM i verdensoperasjonsplanen og dens omfattende metode, og aktivt bidra til partnergruppene som har blitt etablert i partnerlandene. I sin alminnelighet vil Global fremme utveksling av kunnskap og erfaringer mellom alle partnere og sørge for utveksling av stab og gjensidig læring blant partnere og med grupper og frivillige i Norge. I tillegg har norske grupper mye å lære fra partnerne og slik læring vil Global sørge for. Resultater av partnersamarbeidet vil bli dokumentert på de tre planene nevnt over, individuell/ familie-plan, fellesskapsplan og nasjonalt/ verdensplan. Dokumentasjon av resultater skal være lett tilgjengelig for interessenter, inkludert private givere. 

 7.3: Global bevegelsesbygging 

 Mål: Mobilisere unge mennesker i en sosial bevegelse for fred og rettferdighet under fredsskaperparaplyen. Dette arbeidet vil påvirke både kommunikasjonsarbeidet i Norge og programarbeidet i våre partnerland. Vi har også som mål å mobilisere de regionale og verdensomspennende KFUK og KFUM organisasjonene i denne bevegelsesbyggingen. Global jobber for kapasitetsbygging i våre medlemsorganisasjoner og partnerorganisasjoner for å styrke vår rolle i endring av urettferdige politikker og skape fred med rettferdighet. Målet med global bevegelsesbygging kan bare nås gjennom å gi unge mennesker makt med kunnskap om deres rettigheter, og grunner til at de ikke blir opprettholdt. Global vil delta med analyser og dokumentasjon som gjør unge mennesker, både i Norge og programlandene, i stand til å utføre sitt ansvar som verdensborgere og delta i kampen for en rettferdig verden. Vi vil sørge for samarbeid og anstrengelser til felles støtte. 

 7.4: Global utdanning og støtte 

 Mål: Medlemmene i Norges KFUK- KFUM, Norges KFUK- KFUM speidere og det norske samfunnet av unge mennesker i sin alminnelighet skal oppmuntres til å bli verdensborgere og bli opptatt av initiativer for å forandre en urettferdig politikk med de nåværende prioriterte emner på lokalt, nasjonalt og verdensplan. Globals utdanningsinitiativ (tidligere Nord- Syd informasjon) har som mål å skape en verdensidentitet og sivil deltakelse blant unge mennesker i verdensutvikling og miljøemner, med startpunkt blant våre medlemmer. Global prøver å skape og forbedre kunnskap, påvirke holdninger, oppmuntre til involvering og handling blant medlemmene angående klima og miljørettferdighet, økonomisk rettferdighet og rettferdig fred. Utdanningsarbeidet fokuserer på strukturelle årsaker til fattigdom og konflikt, med særlig opptatthet av norsk politikk, og støttearbeidet er derfor i stor utstrekning rettet mot Norge. Global er særlig dedikert til emner som bryter rettighetene til våre partnermedlemmer og til å styrke kapasiteten til å bygge felles handlinger mellom folk i verdens sydlige og verdens nordlige del. Samarbeid med partnere i syd og internasjonale partnere angående kampanjer og politikker, nettverks og kompetanseutvikling er viktige metoder i organisasjonens arbeid med global utdanning og støtte. I inneværende periode ønsker Global å styrke kapasiteten på politikkutvikling og evnen til å gi kvalifiserte innslag til relevante offentlige diskusjoner. Et eget strategipapir angående global utdanning og informasjonsarbeid vil bli utviklet. 

 7.5: Diasporadeltakelse 

Mål: Diasporaorganisasjoner fra land der KFUK-KFUM Global har partnere, deltar som frivilligw i KFUK-KFUM Global. Global forsøker å inkludere diasporasamfunn i sitt arbeid gjennom samarbeid med diasporaorganisasjoner i Norge, og gjennom å ha et målrettet fokus på å åpne organisasjonen for samfunn i eksil fra de landene Global arbeider i. 

 7.6:Utvekslingsprogrammer 

 Mål: Globals utvekslingsprogrammer skal skape verdensborgere som har kunnskap og erfaring til å gjøre positive forandringer i sine egne liv, i deres samfunn og vet hvordan støtte rettferdige politikker på det internasjonale planet. Likeverdig partnerskap er grunnlaget for alt Globals arbeid. når det gjelder utvekslingen betyr det at en alltid vil forsøke en gjensidig utveksling mellom nord og syd og syd-syd. Fokuset for Globals utveksling vil være unge mennesker i alderen mellom 18 og 35. Global vil fortsette å gi muligheter for langtidsutvekslingsbesøk gjennom våre partnere i syd. Denne arbeidsmetoden vil understreke kommunikasjon som bygger forståelse blant unge mennesker om at alle personer er skapt med sivile rettigheter og at de har både rett og plikt til å påvirke samfunnet så rettighetene til individene respekteres og sikres. 

På viktige tilstelninger organisert av Norges KFUK- KFUM og Norges KFUK-KFUM speidere, vil Global gi unge mennesker i Norge muligheten til å møte unge mennesker fra utviklingsland. Global vil også fortsette å sørge for korttidsutveksling både for individer og grupper i KFUK- KFUM bevegelsen. Utvekslinger finner sted mellom partnere som en del av et videre partnerskap for å sikre synergier mellom prosjekter og allmenn informasjon- og markedsføringsarbeid for organisasjonen. Global vil også sørge for utveksling med land innen Europa. 

 7.7:Lokale til lokale partnerskap 

 Mål: Grupper og foreninger innen KFUK- KFUM bevegelsen i Norge skal skape langsiktige og likeverdige partnerskap med lokale KFUKere og KFUMere i våre partnerland. Vi ønsker å sørge for dannelse og utvikling av langsiktige partnerskap basert på vennskap mellom lokale grupper i Norge og lokale grupper i KFUK og KFUM organisasjoner i andre land. Målet med dette arbeidet er å skape personlige og institusjonelle forbindelser på det lokale planet for å oppmuntre folk til å bli involvert oppfyllelsen av vår visjon. Vårt mål er at partnerne vil utføre lokale aktiviteter som understreker menneskeverdighet både i Norge og i partnerlandet. Økonomisk støtte, så langt som mulig, være frie midler kanalisert gjennom Global. Lokale grupper i Norge som mobiliserer ressurser skal være sikre på at holistisk og bærekraftig utviklingsarbeid finansiert av vår organisasjon vil tjene de lokale rettighetshaverne. 

 7.7: Frivillig arbeid og lokale grupper 

 Mål: Grupper og foreninger innen KFUK- KFUM bevegelsen i Norge og blant partnerne mobiliserer frivillige til fred, og arbeide for menneskerettigheter gjennom lokale grupper forbundet med det eksisterende programmet i lokale KFUK- KFUM grupper. Global ønsker å arbeide både i nåværende grupper, og sørge for oppstart og utvikling av nye lokale grupper både i Norge og våre partnerland. De nye gruppene skal ha felles merkevare og være karakterisert av arbeid som skaper fred basert på rettferdighet og respekt for menneskerettighetene. Alle arbeidsmetoder i Global skal være rettet mot å styrke mobiliseringen og makten til frivillige i vår bevegelse. Frivillige og grupper i Norge skal organiseres innenfor rammeverket til deres eierorganisasjoner. Det er et mål for Global at det ordinære programarbeidet stimulerer frivillig arbeid for rettferdighet og fred med fokus på menneskerettigheter. 

 8. Organisasjonsutvikling og ressursmobilisering 

 For å være i stand til å nå våre mål i denne strategiske perioden vil Global forsøke i betydelig grad å øke organisasjonens tilgang til midler samt evne til å administrere slike midler. Menneskelige ressurser, synlighet, samt tillit fra givere er forutsetninger for å nå disse målene og vil derfor også nevnes som en del av dette strategiske området. Hovedmål: Global har ved utgangen av 2020 et årlig budsjett på 43 millioner NOK, bærekraftige arbeidsbetingelser for staben, og tilgang til mange frivillige aktivister som støtter Globals arbeid. Total inntekt fra middelanskaffende aktiviteter i 2020 er 17 millioner NOK. Inntekten i 2014 var omtrent 7 millioner NOK. 

 8.1: Rekruttering og oppfølging av private givere 

 Mål: Global har økt sine inntekter fra private givere fra omtrent 3 millioner NOK i 2014 til 6 millioner NOK i 2020. I 2014 hadde Global omtrent 800 regulære givere som ga omtrent 3 millioner NOK hvert år til Globals arbeid. I perioden 2016-2020 vil Global forsøke å doble denne inntekten ved å utfordre hver giver til å gi mer, og ved å rekruttere 800 nye regulære givere. I tillegg vil organisasjonen fokusere på effektiv kommunikasjon med givere. Global vil utvikle IT- baserte kommunikasjonsformer og middelanskafffelse og forbedre bruken av sosiale medier, men samtidig opprettholde kvaliteten og intensiteten på kommunikasjonen med våre eldre givere. 

 8.2: Innsamlende kampanjer 

 Mål: Global skal øke sine inntekter fra private givere fra omtrent 3 millioner NOK i 2014 til 6 millioner NOK i 2020. 

 8.2.1: Globalaksjonen

Mål: Globals inntekter fra innsamlede aktiviteter økes fra omtrent 3,5 million NOK i 2014 til 8 millioner i 2020. Global har et unikt samarbeid med eierorganisasjonene når det gjelder utvikling av programarbeid i Norges KFUK- KFUM og Norges KFUK- KFUM speidere. I strategiperioden vil Global arbeide med de to organisasjonene for ytterligere å utvikle og styrke arbeid til «Global handling» så 80 % av alle speidergrupper i Norges KFUK- KFUM speidere, og 50 % av alle unge mennesker i Norges KFUK- KFUM vil delta i middelanskaffelse i 2020. 

 8.2.2: Middelanskaffelse gjennom folkehøyskolesamarbeid 

 Mål: Globals inntekter gjennom samarbeid med folkehøyskoler øker fra omtrent 500.000 NOK i 2014 til 3 millioner i 2020. 

 8.2.3: Hendelser og lokale innsamlende aktiviteter 

Mål: Globals inntekter gjennom lokale, regionale og nasjonale hendelser øker fra 800.000 NOK i 2014 til 2 millioner i 2020. I tillegg til «Global handling» ønsker Global fortsatt å sørge for lokale innsamlende aktiviteter drevet av eierorganisasjonene og fortsette å fokusere på innsamlende aktiviteter i forbindelse med hendelser i Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK- KFUM speidere. 

 8.3: Støtte fra private stiftelser/ organisasjoner/ selskaper 

 Mål: Global har fått kontakt med private stiftelser og selskaper, og mottar omtrent 3 millioner NOK årlig fra disse i 2020. Global nåværende middelanskaffelse på dette området er 1,3 millioner NOK. Global har hittil begrenset samarbeid og mottar lite støtte fra private stiftelser, andre organisasjoner eller private forretninger. Arbeid for å etablere kontakt har allerede begynt, men organisasjonen vil fokusere mer på dette og vil ha som mål spesielle stiftelser/ firmaer. 

 8.4: Den norske økumeniske familien 

 Mål: Global blir kjent blant kristne og andre sosialt forpliktede mennesker, og er partner med anerkjente økumeniske, diakonale organisasjoner i Norge. Global vil øke sin synlighet i kirkelige organer i Norge, med særskilt fokus på menigheter med et aktivt KFUK- KFUM arbeid. Norges KFUK- KFUM er blant støttespillerne til Kirkens Nødhjelp, og Global vil forsøke å samarbeide på en mer fokusert måte med denne store økumeniske, diakonale organisasjonen. Målet med et slikt samarbeid vil være å gjensidig styrke aktivitetene og tjene på mulige synergier innen våre to organisasjoner. 

 8.5: Offentlig støtte 

 Mål: KFUK- KFUM Global har økt sin årlige offentlige støtte fra omtrent 17,5 million NOK i 2014 til 25 millioner NOK i 2020. Global vil i løpet av strategiperioden arbeide mot en styrket rammeavtale med Norad. I tillegg vil organisasjonen fokusere i større grad på å skaffe seg støtte fra Utenriksdepartementet til prosjekter som er spesielt av utenlandsk politisk interesse i våre programland. Samtidig vil organisasjonen fortsette å arbeide for økt og vedvarende støtte fra Fredskorpset, samt europeiske og andre internasjonale givere. 

 8.6: Synlighet og offentlig omdømme 

 Mål: Global er kjent som en levende og kunnskapsrik ungdomsbasert organisasjon. Global vil i løpet av strategiperioden styrke sitt fokus på politikkutvikling og synlighet i media. Rekruttering og trening av frivillige for å delta i politisk arbeid, relevante nettverk og media arbeid vil prioriteres. Staben vil også prioritere høyere media arbeid både gjennom aktiv deltakelse i relevante debatter og for å sikre oppmerksomhet om våre programmer og kampanjer. 

 8.7: Bærekraft i stab og ledelse 

 Mål: Global er en attraktiv arbeidsplass og administrerer stabsressursene på en bærekraftig måte. Globals menneskelige ressurser er grunnleggende for alt arbeid og behøver å behandles og utvikles på en måte som både skaper vekst og sikrer kvalitet i å levere resultater. Bærekraftige arbeidsforhold der staben tas vare på som den grunnleggende ressurs den er, skal sikres. Global skal være attraktiv for unge stabsmedlemmer og samtidig i stand til å beholde og videreutvikle erfarne stabsmedlemmer. Organisasjonen trenger en god blanding av nye ideer og kompetanse i ungdomskulturen, samt innsikt i langsiktige erfaringer med partnere, norske nettverk og givere. Disse behovene skal reflekteres i stabens kapasitet. Utskiftning og sykefravær er relevante tegn i måling av utvikling på dette området, sammen med feedback i rekrutteringsprosessen.