Prinsippdokument


Prinsippdokumentet redegjør for hva KFUK-KFUM Global er (jf. vedtektene §§ 1 og 2). Vår visjon, vår identitet og våre verdier danner til sammen organisasjonens ideologiske plattform og profil.

Prinsippdokumentet redegjør for hva KFUK-KFUM Global er (jf. vedtektene §§ 1 og 2). Vår visjon, vår identitet og våre verdier danner til sammen organisasjonens ideologiske plattform og profil.

1. Navn og relasjon: 

På norsk er vårt navn KFUK-KFUM Global og på engelsk er navnet yGlobal Norway. KFUK-KFUM Global er en kristen, økumenisk organisasjon for internasjonal diakoni. Medlemmer i KFUK-KFUM Global er Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUM speiderne. Vi samarbeider tett med søsterorganisasjoner i de internasjonale KFUK- og KFUM-bevegelsene for å realisere menneskerettigheter for alle.

2. Formål

Global bevegelsesbygging og kamp for mektiggjøring og tranformasjon som sikrer rettighetene til det hele menneske over hele verden. 

Forklaring: Som del av to store globale organisasjoner, KFUK og KFUM, ønsker vi å kjempe for rettighetene til det hele mennesket ved å myndiggjøre og mektiggjøre ungdom og kvinner over hele verden i en inter-religiøs sosial bevegelse som søker å tranformere menneskeskapte strukturer med mål om å realisere vår visjon.

3.Visjon: Sammen bygger vi global rettferdighet og fred.

Vår visjon er å mobilisere ungdom og kvinner som vil forandre verden. KFUK-KFUM Global legger kristen tro og Jesu nestekjærlighetsprinsipp til grunn for å mobilisere ungdom og kvinner i en internasjonal, inter-religiøs, inter-generasjonell felles bevegelse som kjemper for å verne om menneskets verdighet og fremme fred basert på global rettferdighet. 

I rammen av KFUK- og KFUM-bevegelsen nasjonalt og internasjonalt vil vi utfordre og legge til rette for globalt engasjement og bevegelsesbygging som bidrar til å sikre grunnleggende menneskerettigheter og verdige liv for alle mennesker i verden. Vi tror at når vi løfter sammen i en global bevegelse har vi grenseløse muligheter til å forandre verden. Det er menneskeskapte strukturer som utfordrer og krenker menneskenes verdighet, og disse strukturene har vi makt og mulighet til å endre når vi globaliserer vår bevegelse og våre politiske handlinger.

 4. Identitet

Gud kaller oss til å stå på de undertryktes side. Alle mennesker har Gudegitte hellige rettigheter. Vi er kalt til å være peacemakere som kjemper for rettferdighet og fred for alle mennesker i verden og framtidige generasjoner.

Forklaring:
KFUK-KFUM Globals virksomhet er begrunnet i vår tro, vårt menneskesyn og oppdrag. Vår identitet skapes i samspill med våre partnere i KFUK- og KFUM-bevegelsene.

Tro 

Gud Den Treeniges omsorg omslutter alle mennesker. Mennesker er kalt til å synliggjøre Guds kjærlighet i verden. Vi erkjenner at vi er født inn i en verden preget av menneskeskapt urettferdighet. Vi tror Gud virker i vår verden og skaper nye muligheter gjennom oss mennesker og gjennom sin Hellige Ånd. Jesu ord og handlinger danner utgangspunkt for alt vårt arbeid. Vi ønsker å være i dialog med andre troende mennesker om hvordan vi sammen kan mobilisere nok makt til å endre strukturer som krenker våre felles Gudegitte rettigheter.

Menneskesyn 

Alle mennesker, uavhengig av kjønn, alder, seksuell legning, funksjonsgrad, religion, etnisk og sosial tilhørighet, er skapt i Guds bilde og har ukrenkelig menneskeverd. Vi legger til grunn at mennesket må ivaretas både som ånd, sjel og kropp. Kvinner og menn er skapt med like rettigheter og har samme ansvar for å bygge trygge fellesskap og en rettferdig verden. Vi mener at voksne kvinner og menn har et særlig ansvar for å legge til rette for at ungdom får mulighet til deltakelse og innflytelse i organisasjon, kirke, trossamfunn og og det sekulære samfunn fra lokalt til globalt nivå. Vi mener at solidaritet med de mennesker som utsettes for krenkelser skal være kostbar. Vårt menneskesyn krever at vi ikke viser tålmodighet eller høflighet med institusjoner og individer som ikke gjør alt de kan for å implementere menneskerettighetene. KFUK-KFUM Global skal bruke alle forsvarlige virkemidler for å stoppe menneskeskapt urettferdighet.

Oppdrag 

Vårt oppdrag er å kjempe for global rettferdighet og fred, og bidra til varige og bærekraftige forbedringer i menneskers liv. Vi vil transformere beslutninger som bidrar til å krenke mennesker, enten dette er grunnleggende årsaker til fattigdom, okkupasjon, miljøøddeleggelse eller annen menneskefiendtlig politikk eller holdninger. Vi mener at slike endringer best skapes når unge kvinner og menn settes i stand til å forstå, engasjeres til å delta i, og utrustes til å påvirke beslutningsprosesser på alle arenaer og på alle nivåer i kirke og samfunn. En viktig del av vårt oppdrag er å legge til rette for at unge mennesker med ulik tro sammen kan påvirke beslutninger fra lokalt til globalt nivå som bidrar til å fremme rettferdig fred og menneskelig verdighet. Vår organisasjon skal legge til rette for at mennesker av ulik tro kan dele refleksjoner rundt egen tro (religionsdialog) på en måte som legger grunnlag for felles handlinger for global rettferdighet (diapraksis).

Partnerskap

Vi er en del av et verdensomspennende menneskelig fellesskap, en del av et globalt fellesskap av troende, en allmenn kirke og de internasjonale KFUK- og KFUM-bevegelsene. Vår virksomhet skal bygge likeverdige og brede partnerskap mellom søskenorganisasjoner i disse bevegelsene og sivilsamfunnet forøvrig. Vi erkjenner at likeverdighet er en utfordring i en verden der vi har en privilegert posisjon. Vi er villige til å avgi makt og til å la oss utfordre av våre partnere på samme måte som vi utfordrer dem. Våre partnerskap skap bygge global bevegelse som kan utvikle sosial makt til å tvinge gjennom demokratiske endringer som setter mennesket i sentrum for politikk. Våre partnerskap skal bekjempe politikk som setter profitt foran menneskerettighetene.

5. Verdier: Rettferdig, Nestekjærlig, Modig, Åpen og Kreativ.

KFUK-KFUM Globals verdier veileder vår virksomhet:

 Rettferdig 

Rettferdighet er grunnlaget for fred, og vi bygger vårt arbeid på at alle mennesker har like rettigheter. I møte med urettferdige forskjeller og strukturer arbeider vi for respekt for menneskerettighetene. Vi søker å skape transformasjon av grunnleggende årsaker til urettferdighet. KFUK-KFUM Globals arbeid bruker ikke-voldelige metoder og ikke-voldelig kommunikasjon når vi konfronterer urettferdighet.

  Nestekjærlig 

I en verden med råskap og lidelse vil vi beskytte det sårbare, ta vare på den enkelte, og bygge omsorgsfulle fellesskap. Vi vil holde fram nestekjærlighet som en universell verdi som binder oss alle sammen. Vi legger til grunn for alt vårt arbeid, Jesu ord om å elske vår neste som oss selv. Vi inspireres av at Den Gyldne Regel er å finne i alle verdens religiøse tekster, og søker å bygge fellesskap på tvers av livssyn der nestekjærlighet danner grunnlaget for alt vi gjør.

Modig 

Vi skal la oss utfordre av fattiges og undertryktes stemmer og preges av ungdommers mot, kapasitet og vilje til endring. Vi skal våge å konfrontere de som er mektigere enn oss og ta kontroversielle standpunkter når det kreves i arbeidet for menneskers verdighet. Sammen med våre partnere er vi villige til å bruke alle forsvarlige virkemidler så lenge disse har potensiale til å skape den endringen vi ønsker. Med forsvarlige virkemidler mener vi handlinger som ikke strider mot våre verdier og prinsipper. Når Jesus veltet markedsbordene i tempelet, betyr det at vi også kan konfrontere urett med tydelighet. Våre frivillige skal ha anledning til å bruke sivil ulydighet dersom de mener dette er hensiktsmessig. I de tilfeller der sivil ulydighet planlegges brukt i regi av KFUK-KFUM Global følges den prosedyren som Representantskapet har formulert i Vedtektene og de retningslinjene som styret har vedtatt for bruk av sivil ulydighet.

Åpen

Vi vil snakke sant og åpent om verden, troen vår, arbeidet vårt og menneskers liv. Vi skal snakke åpent om overgrep og utfordringer, og ærlig om muligheter og håp. Vi er åpne for, og lar oss utfordre av, annerledes tenkende og troende. Vi ønsker å danne handlingsfellesskap med folk av ulik tro og livssyn. Vi er bevisst på at inkludering krever aktive handlinger for å rive ned barrierer og bygge åpne fellesskap. Vår forvaltning og våre beslutningsprosesser skal være åpne og transparente. Vi vil kjempe mot ekskludering både i egne sammenhenger og i samfunnet for øvrig.

Kreativ

Vi er skapt av Gud til å være med-skapere i verden. Gud har gitt oss evner til å skape fellesskap, organisering og teknologi. I vårt arbeid med å bygge en global fredsbevegelse vil vi søke å bruke og forløse kreativitet, innovasjon og skaperkraft som kan hjelpe oss å skape helt nye løsninger og bruke kreative virkemidler på nye måter i kampen for menneskeverd og rettferdighet.

Justert av Representantskapet 22.05.2022