Prinsippdokument


Prinsippdokumentet redegjør for hva KFUK-KFUM Global er (jf. vedtektene §§ 1 og 2). Vår visjon, vår identitet og våre verdier danner til sammen organisasjonens ideologiske plattform og profil.

Prinsippdokumentet utfylles av organisasjonens vedtekter, strategier og årsplaner. Disse utgjør de sentrale styringsverktøy for organisasjonen.

1. Navn og formål: 

KFUK-KFUM Global KFUK-KFUM Global er en kristen, økumenisk organisasjon for internasjonal diakoni. Medlemmer i KFUK-KFUM Global er Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUM speiderne. Vi samarbeider tett med søsterorganisasjoner i de internasjonale KFUK- og KFUM-bevegelsene for å realisere menneskerettigheter for alle. Som del av to store globale organisasjoner, KFUK og KFUM, ønsker vi å kjempe for rettighetene til det hele mennesket.

2.Visjon:

Sammen bygger vi global rettferdighet og fred.

 Vår hovedmålgruppe er ungdom som ønsker å forandre verden. KFUK-KFUM Global legger kristen tro og Jesu nestekjærlighetsprinsipp til grunn for å mobilisere ungdom i en internasjonal, inter-religiøs bevegelse som kjemper for å verne om menneskets verdighet og fremme fred basert på global rettferdighet.

I rammen av KFUK- og KFUM-bevegelsen nasjonalt og internasjonalt vil vi utfordre og legge til rette for globalt engasjement og bevegelsesbygging som bidrar til å sikre grunnleggende menneskerettigheter og verdige liv for alle mennesker i verden. Vi tror at når vi løfter sammen i en global bevegelse har vi grenseløse muligheter til å forandre verden.

 3. Identitet:

KFUK-KFUM Globals virksomhet er begrunnet i vår tro, vårt menneskesyn og oppdrag. Vår identitet skapes i samspill med våre partnere i KFUK- og KFUM-bevegelsene.

Tro 

Gud Den Treeniges omsorg omslutter alle mennesker. Mennesker er kalt til å synliggjøre Guds kjærlighet i verden. Vi erkjenner at vi er født inn i en verden preget av menneskeskapt urettferdighet. Vi tror Gud virker i vår verden og skaper nye muligheter gjennom oss mennesker og gjennom sin Hellige Ånd. Jesu ord og handlinger danner utgangspunkt for alt vårt arbeid.  

Menneskesyn 

Alle mennesker, uavhengig av kjønn, alder, seksuell legning, funksjonshemming, religion, etnisk og sosial tilhørighet, er skapt i Guds bilde og har ukrenkelig menneskeverd. Vi legger til grunn at mennesket må ivaretas både som ånd, sjel og kropp. Kvinner og menn er skapt med like rettigheter og har samme ansvar for å bygge trygge fellesskap og en rettferdig verden. Vi mener at voksne kvinner og menn har et særlig ansvar for å legge til rette for at ungdom får mulighet til deltakelse og innflytelse.   

Oppdrag 

Vårt oppdrag er å kjempe for global rettferdighet og fred, og bidra til varige og bærekraftige forbedringer i menneskers liv. Vi mener at slike endringer best skapes når unge kvinner og menn settes i stand til å forstå, engasjeres til å delta i, og utrustes til å påvirke beslutninger på alle arenaer og på alle nivåer i kirke og samfunn. En viktig del av vårt oppdrag er å legge til rette for at unge mennesker med ulik tro sammen kan påvirke beslutninger fra lokalt til globalt nivå som bidrar til å fremme rettferdig fred og menneskelig verdighet. Vår organisasjon skal legge til rette for at mennesker av ulik tro kan dele refleksjoner rundt egen tro (religionsdialog) på en måte som legger grunnlag for felles handlinger for global rettferdighet (diapraksis).   

Partnerskap

 Vi er en del av et verdensomspennende menneskelig fellesskap, en del av et globalt fellesskap av troende, en allmenn kirke og de internasjonale KFUK- og KFUM-bevegelsene. Vår virksomhet skal bygge likeverdige og brede partnerskap mellom søskenorganisasjoner i disse bevegelsene. Vi erkjenner at likeverdighet er en utfordring i en verden der vi har en privilegert posisjon. Vi er villige til å avgi makt og til å la oss utfordre av våre partnere på samme måte som vi utfordrer dem.  

4. Vedier 

KFUK-KFUM Globals verdier veileder vår virksomhet:

 Rettferdig 

Rettferdighet er grunnlaget for fred, og vi bygger vårt arbeid på at alle mennesker har like rettigheter. I møte med urettferdige forskjeller og strukturer arbeider vi for respekt og rettferdighet. KFUK-KFUM Globals arbeid bruker ikke-voldelige metoder og ikke-voldelig kommunikasjon når vi konfronterer urettferdighet.

  Nestekjærlig 

I en verden med råskap og lidelse vil vi beskytte det sårbare, ta vare på den enkelte, og bygge omsorgsfulle fellesskap. Vi vil holde fram nestekjærlighet som en universell verdi som binder oss alle sammen og legger til grunn for alt vårt arbeid, Jesu ord om å elske vår neste som oss selv.

Modig 

Vi skal la oss utfordre av fattiges og undertryktes stemmer og preges av ungdommers mot, kapasitet og vilje til endring. Vi skal våge å konfrontere de som er mektigere enn oss og ta kontroversielle standpunkter når det kreves i arbeidet for menneskers verdighet.   

Åpen

 Vi vil snakke sant og åpent om verden, troen vår, arbeidet vårt og menneskers liv. Vi skal snakke åpent om overgrep og utfordringer, og ærlig om muligheter og håp. Vi er åpne for, og lar oss utfordre av, annerledes tenkende og troende. Vi ønsker å danne handlingsfellesskap med folk av ulik tro og livssyn.