Enhetlig skattlegging av multinasjonale foretak


Sammen med Changemaker, Kirkens Nødhjelp og Tax Justice Network Norge lanserer vi rapport om enhetlig skattlegging av multinasjonale foretak.
Samlet taper verdens land 500 milliarder dollar i skatt på grunn av skatteunndragelse og -unngåelse i multinasjonale selaksper. Mens høyinntektsland mister de største summene, er konsekvensene størst i lavinntektsland. Sårt tiltrengte skatteinntekter som kunne finansiert nødvendig infrastruktur og velferdstjenester forsvinner ut i skatteparadiser.

Det er befolkningen som må ta regningen når store selskap i mindre grad bidrar til verdens statskasser. Den enorme skatteflukten muliggjøres gjennom en utdatert forståelse av hvordan flernasjonale selskaper opererer. Dagens tilnærming stammer fra mellomkrigstiden, en tid der handel over landegrenser gikk langt saktere, og lenge før vi hadde internett. Utfordringene med å skattlegge den digitale økonomien har aktualisert debatten og vist at det haster. Systemet er utdatert, og det er på høy tid å oppdatere vår tilnærming til selskaper som opererer på tvers av landegrenser. 

Norge spiller en viktig rolle i det internasjonale skattearbeidet og har i en årrekke gjennom bistand, forskning og internasjonalt engasjement løftet skatt og ulovlig kapitalflukt som tema. Tiden er nå inne for å starte arbeidet med en omfattende omlegging av dagens system. En enhetlig skattlegging er en løsning for en mer virkelighetsnær skattlegging av flernasjonale selskaper. 

Med dette som bakgrunn ønsket Tax Justice Network Norge, Kirkens Nødhjelp, KFUKKFUM Global og Changemaker å bidra inn i debatten til hvilken retning Norges arbeid for å sikre finansiell åpenhet og internasjonalt samarbeid bør ta. Denne rapporten gjør rede for utfordringene i dagens skattesystem, allerede eksisterende metoder for skattlegging som bryter med armlengdeprinsippet, og Norges muligheter til å oppdatere vår tilnærming til skattlegging av multinasjonale selskaper.