Vi er på FNs kvinnekommisjon i år også!


FNs medlemsstater og sivilsamfunnet samles hvert år på Kvinnekommisjonen (CSW) i New York for å sette fokus på kvinners rettigheter. I år representerer Anna Trageton Skofteland, Aurora Marie Nome og Linda Martinsen KFUK-KFUM Global på CSW.

FNs medlemsstater og sivilsamfunnet samles hvert år på Kvinnekommisjonen (CSW) for å sette fokus på kvinners rettigheter. På konferansen diskuteres det hvor langt likestillingen har kommet, hvilken fremgang som er gjort og hvilke utfordringer verden står ovenfor. Hovedtema for årets konferanse er «Kvinners økonomiske selvstendighet i et arbeidsliv i endring». Målet er å komme frem til et sluttdokument der man spesifiserer hvordan man kan sikre kvinners rettigheter innenfor dette tema. Under Kvinnekommisjonen spiller sivilsamfunnet en viktig rolle. De arrangerer en rekke seminarer og konferanser om ulike temaer som for eksempel vold mot kvinner, kvinner i krig og konflikt og utfordringer ved kvinners manglende rettigheter i arbeidslivet. Det arrangeres også et offisielt program i regi av FN og delegasjonene fra medlemslandene.

Hvorfor deltar vi på FNs kvinnekommisjon? 

I Norge opplever vi i dag stor grad av likestilling, men likevel har vi fortsatt en vei å gå for å oppnå full likebehandling av kvinner og menn. I andre deler av verden opplever mange kvinner at selv ikke de grunnleggende menneskerettighetene blir oppfylt. Det er stort hinder for blant annet utryddelse av fattigdom, for kvinners sikkerhet i krig og konflikt og for unge kvinners rett til å bestemme over egen fremtid. Gjennom KFUK-KFUM Globals arbeid får kvinner og jenter en mulighet til å bli hørt i lokalsamfunnet de tilhører, og dermed en sjanse til å kunne oppnå økonomisk og sosial selvstendighet. På FNs kvinnekommisjon møter vi kvinner fra hele verden og lærer om deres utfordringer, og viktigst av alt; vi arbeider for at norske og internasjonale beslutningstakere skal være progressive i forhandlinger som sikrer kvinner fulle rettigheter og muligheter.


I år deltar Anna Trageton Skofteland fra politisk utvalg for Demokratiske rettigheter og Aurora Marie Nome fra politisk utvalg for Rettferdig fred i KFUK-KFUM Global. Linda Martinsen deltar fra KFUK-KFUM Global. Aurora håper på å delta på arrangementer som tar for seg FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet. Dette temaet vil Rettferdig fred-utvalget arbeide videre med denne våren. Anna håper på å få mer informasjon om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) og kvinners deltagelse i arbeidslivet. Sammen håper de å kunne bidra til bevissthet rundt de forskjellige temaene, og å være en tydelig stemme fra unge kvinners perspektiv.