Svar på kritikk mot Operasjon Dagsverk


Vi svarer opp kritikk mot årets OD-prosjekt, punkt for punkt.

Den 18. september sendte organisasjonen Med Israel For Fred (MIFF) ut et kjedebrev til en rekke ungdomsskoler og videregående skoler med en oppfordring til å ikke være med på Operasjon Dagsverk (OD). I kjedemailen listes det opp 10 grunner til hvorfor skolen bør boikotte OD. Anklagene her er så grove og fulle av faktafeil at vi i Operasjon Dagsverk og KFUK-KFUM Global ser oss nødt til å svare. 

Les mer om årets OD-prosjekt her

Selv om årets Operasjon Dagsverk prosjekt handler om Palestina, betyr ikke det at OD har «valgt side» i konflikten mellom Palestina og Israel. Operasjon Dagsverk er verken pro-Israel eller pro-Palestina, vi er pro-menneskerettigheter. Vi er her fordi vi ønsker en slutt på mange år med utrygghet, traumer, mangel på frihet, og brudd på menneskerettighetene. 

ODs samarbeidspartnere og prosjekter velges hvert år av elevdemokratiet på Elevtinget. Dette skjer etter at organisasjonenes søknader har blitt behandlet av ODs bistandsfaglige råd for å sikre at alle prosjektene elevtinget kan velge mellom er bistandsfaglig gode. Årets prosjekt ble valgt av elevdemokratiet med et overveldende flertall, og vi ser på det som ekstremt problematisk at en interesseorganisasjon som MIFF forsøker å kneble elevdemokratiet ved å spre falske anklager og løgner til skolene. 

Operasjon Dagsverk har bred støtte i elevtinget, i kunnskapsdepartementet og øvrig politisk ledelse. Politiske agendaer basert på usannheter skal ikke få lov til å ødelegge det som er en flott aksjon. Vi vil heller komme med en oppfordring om å være med å støtte opp om Operasjon Dagsverk – da bidrar du til å fremme fred og rettferdighet for både palestinere og israelere.

For å oppklare MIFFs usannheter svarer vi sammen med OD opp kritikken punkt for punkt:

1. MIFF hevder: OD-mottakerne arbeider for diskriminering

KFUK-KFUM Global og våre palestinske partnere jobber selvsagt ikke for diskriminering, og årets OD handler heller ikke om boikott slik MIFF hevder. Boikott er ikke og har aldri vært en del av årets Operasjon Dagsverk prosjekt. Ingen av midlene OD-elever jobber inn 1. november vil brukes på boikott-aktiviteter. Når dette er sagt ser vi oss også nødt til å svare på kritikken MIFF løfter mot boikott som virkemiddel. 

KFUK-KFUM Global anerkjenner Israel som en legitim stat i tråd med folkeretten. Det stemmer at organisasjonen har et standpunkt som innebærer en bred økonomisk boikott av varer og tjenester som bidrar til okkupasjonen av Palestina, men dette er samtidig fullt forenlig med denne anerkjennelsen. KFUK-KFUM Global sitt boikottstandpunkt er basert på respekt for universelle menneskerettigheter og internasjonal lov. 

En ikke-voldelig økonomisk boikott vil presse aktører som tjener på okkupasjonen til å endre den undertrykkende politikken som i dag føres av israelske myndigheter. En slutt på okkupasjonen vil være til det beste for både israelere og palestinere. Dette er et standpunkt som KFUK-KFUM Global og deres partnere har, men som altså ikke er en del av årets OD-prosjekt og kommer heller ikke til å tematiseres i informasjonsarbeidet tilknyttet OD.

2. MIFF hevder: OD-mottakerne bryter med norsk politikk

Dette argumentet faller på sin egen urimelighet. KFUK-KFUM Global er en anerkjent organisasjon som hvert år får millioner i støtte av den norske stat til vårt arbeid i Palestina. Vårt valg om å velge vekk varer og tjenester som bidrar til å opprettholde okkupasjonen er ikke annerledes enn hva det norske finansdepartementet gjør når de velger bort investeringer på okkupert område.Vi gjentar gjerne, boikott er ikke en del av årets OD-prosjekt. Det er ikke kontroversielt å jobbe for unge menneskers rettigheter, og det er ingenting i årets OD prosjekt som ikke kan støttes av norske myndigheter.

3. MIFF hevder: OD-mottakerne støtter ekstremt politisk krav som hindrer fredsløsning

Det MIFF omtaler som «et ekstremt politisk krav», og som KFUK-KFUM Global og Operasjon Dagsverk anklages å støtte er FN-resolusjon 194 som slår fast at alle flyktninger har rett til retur. Å følge FN-resolusjoner er ikke ekstremt, og det er verken OD, KFUM-KFUM Global eller MIFFs rolle å bortforhandle palestinske flyktninger sine rettigheter. Dette er på linje med norsk utenrikspolitikk og verken ekstremt eller kontroversielt.

4. MIFF hevder: OD-mottakerne er i båt med antisemitter og folk som demoniserer den jødiske staten

Det å være kritisk til den israelske okkupasjonen av Palestina og den israelske politikken som føres mot palestinerne er ikke det samme som å være antisemitt eller å demonisere den jødiske staten. La det ikke være noen tvil: OD, KFUK-KFUM Global og våre partnere i Palestina anerkjenner alle Israel og ønsker rettferdig fred basert på internasjonal lov. Israels legitimitet er forankret i Folkeretten og i FN. Det er imidlertid fullt mulig å kritisere Israels brudd på menneskerettigheter samtidig som vi anerkjenner den som en legitim stat. Dette er ikke kontroversielt, men på linje med både norsk politikk og internasjonal lov.

5. MIFF hevder: Internasjonal Uke i forkant av OD blir ekstremt ensidig og vil ha en antisemittisk effekt

Dette er feil. Både OD og KFUK-KFUM Global er svært bevisste på det ansvaret som ligger i å få lov til å snakke om solidaritet med tusenvis av norske ungdommer. Vi har derfor vært gjennom en lang prosess som har inkludert fagpersonell fra OD, KFUK-KFUM Global og andre eksperter på tematikken for å finne frem til det vi anser som en sannferdig og nøktern fremstilling av situasjonen i Palestina og Israel historisk og i dag. Vi forholder oss til kilder som FN, FN-sambandet, Store Norske Leksikon og norske skolebøker i den historiske fremstillingen av konflikten og av situasjonen i dag. Vårt tematiske hovedfokus under internasjonal uke vil være årets prosjekt og ungdommers mulighet til å være med på å forandre verden – slik vi alltid gjør når OD og samarbeidspartnere besøker skoler.

6. MIFF hevder: «Skummel undertone av antisemittisme og antisionisme» i undervisningsopplegg

Det hevdes at foredragene som er utviklet for norske skoler for OD har en skummel undertone av antisemittisme og antisionisme. Dette kjenner vi oss ikke igjen i. Foredragene legger vekt på innholdet i prosjektene under overskriften «Frihet til å leve». I dette ligger frihet fra traumer, frihet fra kjønnsdiskriminering og frihet til å påvirke samfunnsutviklingen med demokratiske og ikke-voldelige virkemidler. Vi fortier ingenting. Ressursmateriellet til Operasjon Dagsverk handler om årets prosjekt. Det er likestilling, opplæring i ikke-voldelige og demokratiske virkemidler, og traumebehandling. Det er dette OD handler om, og siden det er Palestina det handler om er det naturlig at det er dette vi snakker om.

7. MIFF hevder: OD fremstiller Janna Jihad fra voldelig palestinsk klan som «fredsaktivist»

Med Israel For Fred har den siste tiden gått til angrep på den 12 år gamle rettighetsaktivisten Janna Jihad. Janna er en ung person som gir sin stemme til ikke-voldelig arbeid for rettferdig fred. Vi har brukt henne i en video for å gi en stemme til en ikkevoldsaktivist. At MIFF legger en 12 år gammel rettighetsaktivist for hat på denne måten er uverdig. Navnet «Jihad» er et helt vanlig arabisk etternavn, og å spekulere i om Janna har voldelige hensikter basert på etternavnet hennes faller på sin egen urimelighet. Vi har full tiltro til at våre palestinske partnere jobber aktivt med å forhindre og redusere voldelige handlinger og uttrykksformer i sitt rettighetsarbeid. Hvis MIFF var mer opptatt av å redusere vold enn å konstruere konflikt og fiendebilder for å skape blest rundt organisasjonen, burde de støtte disse initiativene.

8. MIFF hevder: ODs informasjonsmateriell er ensidig og feil

Årets OD-prosjekt er verken pro-Israel eller pro-Palestina. Det er pro- menneskerettigheter. Vår kommunikasjon baserer seg på dette. OD fortier ingenting i sin informasjon på nett, men fokuserer på det årets prosjekt handler om, ungdoms rettigheter. I førsteutkastet til temasiden var det noen enkle feil tilknyttet årstall og lignende, det er nå rettet opp i. I kjedemailen hevder MIFF at Gaza ikke er under okkupasjon. Uavhengig av hvordan man definerer det er det ikke til å komme unna at blokaden av Gaza fører til ekstreme lidelser for befolkningen som bor der og ifølge FN vil Gaza var ubeboelig innen 2020. På Gaza er 70 prosent av befolkningen under 25 år. 

Vi mener at OD-prosjektet som fokuserer på unges psykiske helse og alternativer til vold er noe av det viktigste vi kan gjøre for å bidra til en løsning på situasjonen. Uavhengig av hva MIFF måtte mene er det ingen tvil om at israelske bosetninger er i strid med internasjonal lov (se blant annet Genèvekonvensjonenes artikkel 49). Dette gjør også norske myndigheter og FN har flere ganger vedtatt resolusjoner som sier det samme.

9. MIFF hevder: OD-mottakerne forsøker å skjule sin agenda

Vi har ikke noen hensikt om å skjule vår egen agenda. Vår agenda i årets OD- prosjekt er klar og tydelig: Vi jobber for (1) traumebehandling og rehabilitering av ungdom som har sittet i fengsel (2) likestilling i det palestinske samfunnet og (3) at ungdom får opplæring i demokratiske og ikke-voldelige virkemidler for å skape en bedre fremtid. Vi tror at dersom ungdom blir sett, hørt og utstyrt med de verktøyene de trenger så kan de være en av de sterkeste drivkreftene for fred. MIFF hever at OD og KFUK-KFUM Global forsøker å kneble deres ytringsfrihet ved å be om at en film de publiserte på nettet skulle bli fjernet. Dette handler ikke om en knebling, men om at MIFF benytter seg av bilder og videomateriell fra våre frivillige på en måte de ikke har rett til. Vi har fått flere henvendelser fra frivillige som ikke er komfortable med måten MIFF manipulerer budskapet og bruker deres bilder på.

10. MIFF hevder: Det Mosaiske Trossamfunn advarer mot årets OD

Kritikk av Israels brudd på menneskerettighetene og internasjonal lov er ikke det samme som kritikk av staten Israels eksistens, og heller ikke det samme som kritikk av jøder som folkegruppe. KFUK-KFUM Global og Operasjon Dagsverk tar fullstendig avstand fra alle former for rasisme, inkludert antisemittisme. Det er riktig at Det Mosaiske Trossamfunn (DMT) har rådet sine ungdommer å ikke delta på OD. Dette mener vi er meget trist og gjort på sviktende grunnlag da det baserer seg på et boikottstandpunkt som ikke er en del av årets OD-prosjekt. Vi har hatt flere positive møter med DMT, og det er viktig for oss å understreke at de har slått fast at vår tilnærming ikke er antisemittisk. Alle skal føle seg trygge på at de kan delta på Operasjon Dagsverk, uavhengig av religiøs og politisk overbevisning og identitet.

Konklusjon

Operasjon Dagsverk og KFUK-KFUM Global vil oppfordre alle ungdomsskoler og videregående skoler i Norge til å være med og motivere og engasjere ungdommer til arbeid på OD-dagen den 1. november. 

La oss ta norske ungdommer og elevdemokratiet på alvor. Både Israel og Palestina har alt å tjene på at palestinsk ungdom får bearbeidet sine traumer og blir opplært i ikke-voldelig samfunnspåvirkning. For oss handler dette om at alle fortjener en rettferdig sjanse i livet, uansett om du kommer fra Palestina, Israel, Norge, eller noe annet sted i verden. Sammen bygger vi global rettferdighet og fred!