Statsbudsjettet 2021


Forslag til statsbudsjett er her, og vi bretter opp ermene!

Regjeringen la onsdag frem forslag for statsbudsjett for 2021. KFUK-KFUM Global reagerer kraftig på at bistandsbudsjettet reduseres, at det ikke legger opp til å nå Norges egne klimamål, og at Regjeringen fortsatt ikke ønsker å støtte aktører som jobber med BDS (boikott, deinvesteringer og sanksjoner).

Foto: Maria Saxegaard

Bistandsprosenten videreføres, men beløpet reduseres

Først litt tørre fakta: for 2021 foreslår Regjeringen et bistandsbudsjett på 38,1 milliarder kroner. Dette er 1,1 milliarder mindre enn i 2019. Det har lenge vært et prinsipp i norsk politikk at vi skal sette av 1% av vår BNI (bruttonasjonal inntekt) til bistand. Dette konseptet videreføres i budsjettforslaget, men fordi den norske økonomien det siste året har blitt mindre betyr dette i realiteten en reduksjon i bistanden.

Regjeringen anerkjenner samtidig at vi trenger mer internasjonal solidaritet og samarbeid i en situasjon der koronakrisen har lammet en hel verden, men måten de prioriterer pengene på gir ikke særlig stor troverdighet til de pene ordene. Koronapandemien er et kraftig tilbakeslag for fattigdomsbekjempelse i hele verden, og ifølge Verdensbanken kan så mange som 100 millioner mennesker havne i ekstrem fattigdom i løpet av 2020.

I løpet av det neste tiåret skal vi nå alle FNs bærekraftsmål, men dette skjer ikke av seg selv. Dette skjer ved å prioritere de store pengene til tiltak som faktisk leder oss i riktig retning. Vi mener derfor at vi trenger et større fokus på bistand og utviklingsarbeid i årene som kommer, og at bistandsbudsjettet bør økes kraftig, ikke reduseres slik Regjeringen legger opp til.

Foto: Maria Saxegaard

Budsjettet legger opp til å ikke nå egne klimamål

Etter press fra klimabevegelsen og skolestreikere over hele Norge meldte Regjeringen inn klimamål til FN i fjor der de lover å kutte 50-55% av Norges utslipp innen 2030. Budsjettet legger opp til et kutt i klimagassutslipp på 20,8% i det samme tidsrommet. Det er ikke nok at utslippene bare går litt ned, og det er kritisk at vi ikke legger opp til en pengebruk som er i tråd med egne mål og løfter.

I budsjettet foreslår Regjeringen å videreføre en aktiv oljeletingspolitikk, med mål om å gi næringen tilgang på nye og attraktive letearealer. Dette er ikke i tråd med våre forpliktelser i Parisavtalen, paragraf 112 i grunnloven som gir rett til en trygg fremtid for fremtidige generasjoner, og det er ødeleggende for arbeidet med å skape trygge arbeidsplasser for fremtiden. Det er ikke bærekraftig å bruke mer penger på å skape klimakrise enn på å fikse den.

Et viktig og anerkjent prinsipp for å løse klimakrisa, er at forurenser betaler. Dette må også gjelde Norge i en internasjonal kontekst. For å sørge for at vi tar vår del av ansvaret krever en samlet skolestreikbevegelse at Norge bidrar med 65 milliarder årlig i klimafinansiering. Dette er vi ikke i nærheten av i budsjettforslaget som nå foreligger.

Foto: Maria Saxegaard

Budsjettet vil ikke støtte ikke-voldelig arbeid for fred

Regjeringen gjentar i budsjettforslaget for 2021 at de ikke vil gi støtte «til organisasjoner hvis hovedformål er å fremme er å fremme BDS-kampanjen (Boycott, Divestment and Sanctions)». BDS-bevegelsen er en internasjonal fredelig bevegelse som ble initiert av det palestinske sivilsamfunnet i 2005. Bevegelsen bruker ikke-voldelige og demokratiske virkemidler for å få en slutt på okkupasjonen av Palestina.

Stadig flere menneskerettighetsorganisasjoner og sivilsamfunnsaktører opplever et innskrenket handlingsrom. Det blir da vanskeligere å jobbe for oppfyllelsen av grunnleggende menneskerettigheter og etterlevelse av internasjonal lov i Israel og Palestina. Det er viktig at den norske regjeringen ikke bidrar til å gjøre handlingsrommet enda mindre ved å innskrenke retten til BDS som en legitim aksjonsform mot brudd på menneskerettighetene og internasjonal lov.

I Granavolden-plattformen heter det at Norge vil "samarbeide med andre land for å gjennomføre økonomiske og politiske sanksjoner ved alvorlige og vedvarende brudd på folkeretten». Da er det problematisk at Regjeringen nå mener at organisasjoner som jobber for nettopp dette diskvalifiseres for økonomisk støtte. Dette kan vanskelig leses på noen annen måte enn at regjeringen tolker folkerettighetsbrudd som er begått av Israel som mindre alvorlige enn folkerettighetsbrudd begått av andre stater.

Har du innspill eller andre ting du har merket deg som du ønsker at vi skal ta videre for å påvirke statsbudsjettet? Ta kontakt!