HURDALSPLATTFORMEN

Syns du det er vanskelig å sile ut de viktigste poengene fra den nye regjeringsplattformen? Her er en oversikt over noen av de sakene som er viktigst for KFUK-KFUM Global og våre partnere.

 Last ned regjeringsplattformen i sin helhet her! 

Under regjeringsforhandlingene i Hurdal levert vi noen tydelige forventinger til den nye regjeringen. Hurdalsplattformen leverer på noen av disse, men ikke på langt nær alle. Regjeringsplattformen er, ikke ulikt tidligere regjeringsplattformer, preget av store ord, men dessverre for få konkrete tiltak til å match de store utfordringene vi står ovenfor det neste tiåret. Det er likevel grunn til en forsiktig optimisme, særlig i forbindelse med regjeringens ambisjoner om å ta tak i noen av de grunnleggende årsakene til fattigdom og urettferdighet, for eksempel gjennom arbeidet med internasjonal skatterettferdighet. 

 Økonomisk rettferdighet: bekjempelse av global ulikhet 

Regjeringen vil: 

Hvert år forsvinner milliarder av kroner fra fellesskapet og inn i en ultrakapitalistisk økonomi som utelukkende tjener toppene i multinasjonale selskaper. Dette er en av de aller største utfordringene i møte med en voksende global økonomisk ulikhet i verden i dag og et stort hinder i arbeidet med FNs bærekraftsmål. Derfor er vi veldig glade for at Regjeringen skal jobbe for en internasjonal konvensjon om økonomisk åpenhet! Dette er viktig for at vi skal klare å løse urettferdige strukturer skapt av skatteflukt og -unndragelse! 

 Rettferdig fred: Palestina og Israel 

Regjeringen vil: 

Her leverer ikke regjeringsplattformen på det nivået som trengs for å sikre en ny kurs for norsk Palestina/Israel-politikk. Torsdag 14. oktober leverte vi sammen med over 30 andre organisasjoner et opprop som ber om betydelig mer enn plattformen gir. Det er spesielt skuffende at en Arbeiderparti-ledet regjering ikke foreløpig går inn for umiddelbar anerkjennelse av Palestina som stat og for å innføre en merkeordning av produkter produsert i ulovlige bosettinger. Dette er saker Arbeiderpartiet tidligere har uttrykt støtte til og vi forventer at dette innen kort tid også blir regjeringens politikk. Det ser likevel ut til å være et klart skille mellom Støre-regjeringens linje i denne saken og Solberg-regjeringens linje. Den nye regjeringen deler ikke forrige regjerings ambisjon om økt handel og økonomisk samhandling med Israel, og er klare på at regjeringen vil kjempe mot folkeretts- og menneskerettighetsbrudd uansett hvor de måtte finne sted. Det siste kan indikere at den nye regjeringen vil la også Israels folkerettsbrudd få konsekvenser, noe vi har vært svært kritiske til at den forrige regjeringen ikke gjorde. Det er også veldig positivt at regjeringen vil skjerpe reglene for når SPU (Oljefondet) skal trekke seg ut av selskaper som bryter med menneskerettighetene. SPU er fremdeles investert i over 40 selskaper som er involvert i ulovlige israelske kolonier på palestinsk land, og med en slik formulering i regjeringsplattformen har vi et godt utgangspunkt for videre arbeid med D-en i BDS (boikott, desinvesteringer, sanksjoner). 

 Kjønnsrettferdighet: likestilling for alle

Regjeringen vil: 

Vi er glade for at både kvinnehelse, bekjempelse av kjønnsbasert vold og beskyttelse av mennesker som forfølges på bakgrunn av seksuell legning og identitet prioriteres av Regjeringen. Norge må sørge for å ivareta kjønnsperspektivet i utviklingspolitikken og å øke fokuset på seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Norge må være tydelige på at menneskerettighetsbrudd og undergraving av arbeid for kjønnsrettferdighet ikke kan tolereres og sanksjonere land som bryter med disse. 

 Klimarettferdighet: tiden for å koke kloden er over  

Regjeringen vil: 

Vi står ovenfor en klimakrise, da holder det ikke lenger å drive business as usual. Det trengs en sluttdato for oljenæringen og stans av leting, i tillegg til å kutte mer utslipp raskere og bidra med minimum Norge sin del av klimafinansieringen, 65 mrd i året.