Granavolden-erklæringen: Folkeretten gjelder ikke Israel


I Granavollplattformen fra H, V, KrF og FrP blir det slått fast fra den nye regjeringen: folkeretten og internasjonal lov gjelder ikke for Israel.

Regjeringsplattformen i sin helhet finner du her: regjeringplattform_2019.pdf

Først slår regjeringen fast at den vil "Samarbeide med andre land for å gjennomføre økonomiske og politiske sanksjoner ved alvorlige og vedvarende brudd på folkeretten". Dette er helt i tråd med de historiske linjene i norsk utenrikspolitikk. Regjeringen slår imidlertid videre fast at de ønsker å "legge til rette for styrket forsknings- og utviklingssamarbeid, handel, turisme og kulturutveksling med Israel". Betyr dette at folkeretten ikke gjelder Israel?

Israel har gjentatte ganger fått skarp verbal og skriftlig tilbakemelding og fordømming fra FN og verdenssamfunnet for deres vedvarende brudd på folkeretten. Det er mange FN resolusjoner som Israel ikke følger. Dette tar ikke Regjeringen hensyn til når de ønsker seg et tettere økonomisk og kulturelt samarbeid med staten Israel. Dette kan vanskelig tolkes som noe annet enn en lite samstemt utenrikspolitikk og at andre regler gjelder for Israel enn for andre stater som begår vedvarende brudd på folkeretten.

Regjeringens uforbeholdne støtte til Israel, også når de bryter internasjonal lov, sender et signal om at folkerettighetsbrudd belønnes med økt samarbeid. Staten Israel har de siste 70 årene mer eller mindre hatt straffefrihet for brudd på menneskerettighetene og internasjonal lov. Granavold-erklæringen bidrar til å forsterke denne. Det er uakseptabelt.

Videre slår Regjeringen fast at den ikke anser boikott av Israel som et bidrag til dialog, forståelse og fredelig forsoning i Midtøsten. Ved å ta avstand fra økonomiske sanksjoner som et fredelig virkemiddel, sparker Regjeringen beina under de demokratiske kreftene som velger ikke-voldelige midler for en rettferdig og fredelig løsning i området.

Kritikk av menneskerettighetsbrudd, og ønsket om å bruke økonomiske sanksjoner for å endre politikk må ikke misforstås eller settes i sammenheng med antisemittisme, demonisering eller rasisme. Dette er tross alt et virkemiddel den sittende regjeringen understreker at de ønsker å anvende for å sanksjonere brudd på folkeretten i alle andre sammenhenger enn når det gjelder staten Israel.

Den nye boikottbevegelsen (BDS – Boycott, Divestment and Sanctions) som vokser fram over hele verden tar avstand fra brudd på internasjonal lov og ber folk og selskaper avstå fra økonomisk medvirkning som kan styrke den ulovlige okkupasjonen av palestinsk land. Det er i Norges interesse å støtte denne både fordi den er ikke-voldelig og fredelig, og fordi den skaper et positivt press som motiverer Israel til å etterleve internasjonal lov og FN resolusjoner.

Den norske regjeringen må ta rev i seilene og slutte med doble standarder når det gjelder Israel og Palestina. Norge må anerkjenne at palestinere og alle som ønsker å støtte kampen for rettferdig fred har rett til å oppfordre til boikott av varer og tjenester som bidrar til okkupasjonen av Palestina.