Forventninger til en ny regjering


Den neste regjeringsperioden blir avgjørende for Norges bidrag til å nå bærekraftsmålene. En ny regjering må løfte internasjonal solidaritet øverst på dagsorden og føre en betydelig mer offensiv utviklingspolitikk som fokuserer på de underliggende årsakene til dagens kriser.

Økende global ulikhet, fattigdomskrise og klimakrise oppstår ikke i et vakuum, men som en direkte konsekvens av villet og urettferdig politikk. Norsk politikk, både nasjonalt og internasjonalt, må gjenspeile dette og innsatsen for å nå bærekraftsmålene må gjennomsyre alle ledd slik at vi trekker i samme retning. 

Under følger våre forventninger til en ny regjering, organisert under fem kategorier: rettferdig fred, klimarettferdighet, økonomisk rettferdighet, utdanning og psykisk helse, og kjønnsrettferdighet og inkludering. 

Ny utenrikspolitikk for rettferdig fred 

Det blir ofte sagt at de lange linjene i norsk utenrikspolitikk skal ligge fast. Dette har også lenge vært gjeldende for norsk politikk på Israel og Palestina, men i møte med en drastisk og dramatisk endring i situasjonen på bakken de siste årene, blir det tydelig at norsk utenrikspolitikk ikke lenger kan fortsette på samme linje som før. 

Norge må derfor: 

En ny progressiv og realistisk klimapolitikk – i Norge og i verden 

Da Erna Solberg fikk regjeringsmakten i 2013 hadde Statens Pensjonsfond Utland (SPU) en markedsverdi på i overkant av 5 000 milliarder kroner. Når en ny regjering nå tiltrer, er fondets verdi nær 12 000 milliarder kroner. Utfordringene vi skal løse i løpet av det neste tiåret er enorme og vil kreve ny politikk og nye økonomiske prioriteringer, både nasjonalt og internasjonalt. SPU må bli et viktig verktøy for å løse klimakrisen og andre globale utfordringer, i tillegg til at norske utslipp må kuttes ned mot null frem til 2030. 

Norge må: 

Bekjempelse av global ulikhet for økonomisk rettferdighet 

Hvert år forsvinner milliarder av kroner fra fellesskapet og inn i en ultrakapitalistisk økonomi som utelukkende tjener toppene i multinasjonale selskaper. Dette er en av de aller største utfordringene i møte med en voksende global økonomisk ulikhet i verden i dag og et stort hinder i arbeidet med FNs bærekraftsmål. For å løse denne utfordringen trenger vi en helhetlig reform av verdens skattesystem. 

Norge må: 

Utdanning og god psykisk helse 

Utdanning er en viktig nøkkel til en verden uten fattigdom. Den globale korona-pandemien, væpnede konflikter og ødeleggende klimaendringer truer unge menneskers rett til utdanning, og dermed også millioner av menneskers vei ut av fattigdom. Norge må være en aktiv bidragsyter til å snu denne trenden. 

Norge må: 

Kjønnsrettferdighet og likestilling for alle 

Vi har kommet langt med arbeidet for likestilling og styrking av kvinners og jenters likestilling i Norge. Globalt er disse rettighetene fortsatt truet, og konservative krefter truer kvinners og seksuelle minoriteters rettigheter og undergraver arbeidet for likestilling, både i Europa og andre deler av verden. Norge må være tydelige på at menneskerettighetsbrudd og undergraving av arbeid for kjønnsrettferdighet ikke kan tolereres, og støtte tiltak for å beskytte seksuelle minoriteter i utviklingspolitikken. 

Norge må: