16 DAYS OF ACTIVISM

Siden 1991 har det årlig blitt markert en 16-dagerskampanje rettet mot kjønnsbasert vold mot kvinner i perioden 25. november til 10. desember. Startdagen av kampanjen, 25. november, er FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. I tillegg brukes denne dagen for å markere FNs kampanje Orange day, hvor den oransje fargen blir brukt for å symbolisere en lysere fremtid med en voldsfri hverdag for jenter og kvinner. Her blir flere kjente verdensbygninger dekket i oransje, enten gjennom å bruke lys, tekstiler eller andre metoder.


Til og med 10. desember, som også er FNs menneskerettighetsdag, blir det blant annet gjennomført markeringer, foredrag, aksjoner og leserinnlegg for å belyse tematikken rundt vold mot kvinner. I dag er det flere aktører som fokuserer på kampanjen, derav organisasjonen FOKUS – Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål. FOKUS er en paraplyorganisasjon med 48 medlemsorganisasjoner, som sammen jobber for å styrke kvinners rettigheter og muligheter. KFUK-KFUM Global er medlem av FOKUS, og deltar derfor årlig på kampanjen.

Hvorfor er denne kampanjen viktig?

På verdensbasis vil 1 av 3 kvinner og jenter oppleve fysisk, psykisk eller seksuell vold i løpet av livet. I noen områder er disse tallene enda høyere. 600 millioner kvinner bor i land hvor det ikke er forbudt med vold i hjemmet. Opptil halvparten av alle seksuelle overgrep skjer mot jenter under 16 år. Årlig blir 12 millioner mindreårige jenter giftet bort. Blant kvinnene som lever i dag, har 200 millioner blitt utsatt for kjønnslemlestelse. Blant ofre for menneskehandel er 71% jenter og kvinner, hvor 3 av 4 opplever seksuelt misbruk. 

 Kjønnsbasert vold mot kvinner skjer i mange ulike sosiale og kulturelle settinger, nære relasjoner, krig og konflikt og på digitale plattformer. Selv om volden finner sted overalt i verden, er muligheten for hjelp ikke like tilgjengelig for alle. Det er særlig i fattigere områder hvor hjelpetilbud er dårligst. Dette er blant annet fordi det ikke alltid er tilstrekkelige lover som forbyr vold mot kvinner, dermed er det vanskelig å oppsøke hjelp ved behov. I Norge har vi flere lover som forbyr vold og trakassering, derfor finnes det flere råd-, veilednings- og hjelpetjenester som fokuserer på kjønnsbasert vold mot kvinner. Dette er blant annet gjennom politiet, krisesentre og JURK: Juridisk rådgivning for kvinner.


Årets tema – femisid

Hvert år velger FN et internasjonalt tema for 16-dagerskampanjen. Årets tema er femisid, hvilket betyr drap på kvinner fordi de er kvinner. Dette er et globalt problem, selv om de som er mest utsatte er kvinner i utviklingsland, urfolkskvinner, transkvinner, kvinner på flukt og kvinner med nedsatt funksjonsevne. Det er spesielt innenfor parforhold at femisid forekommer. I 35% av alle drapstilfellene mot kvinner globalt, er gjerningspersonen partner eller tidligere partner. De fleste av disse kvinnene har vært utsatt for vold i lengre perioder før drapet. 

 Målet med 16-dagerskampanjen er derfor å sette søkelys på femisid, for at flere skal bli informert om hva det innebærer og hvordan dette kan forhindres. I tillegg jobbes det målrettet om å få ordet femisid inn i ordboken.

Hvordan skal KFUK-KFUM Global markere kampanjen?

KFUK-KFUM Global har et eget politisk utvalg som jobber for kjønnsrettferdighet. Gjennom å reise rundt til de ulike Forandringshusene og noen Folkehøgskoler i Norge skal utvalget holde workshoper for ungdommene for å belyse tematikken rundt vold mot kvinner. Hovedfokuset skal være å informere om kjønnsbasert vold, både på globalt og nasjonalt nivå. Det politiske utvalget har valgt at temaet skal være hvordan digital vold hindrer kvinners deltakelse i offentlig debatt.


 Den teknologiske utviklingen de siste årene har resultert i en ny form for vold, der det blant annet har blitt lettere å krenke, trakassere, utpresse, forfølge og dele sensitivt innhold anonymt. Det er spesielt mot kvinner at dette er en stor utfordring. En undersøkelse gjort av Amnesty i Norge viser at 1 av 10 kvinner har opplevd netthets, og hele 2 av 3 kvinnelige politikere har blitt trakassert på nettet. En av utfordringene med digital vold er at det er begrenset med forskning på hvor mye digital vold som forekommer, samt hva som er ringvirkningene. 

 Derfor ønsker det politiske utvalget for kjønnsrettferdighet å snakke med ungdommer om dette gjennom å informere og finne løsninger på problemet. I tillegg vil workshopene avsluttetes med å male løsninger for vold mot kvinner i form av slogans på t-skjorter. Ungdommene vil så ha en photoshoot med t-skjortene på hvor bildene vil bli brukt på sosiale medier for å spre budskapet videre.

Skrevet av Lovisa Petersson
Leder for Politisk Utvalg for Kjønnsrettferdighet

Ønsker du å lese mer om temaet?

FOKUS har utarbeidet en rapport om femisid. I tillegg står det mer om 16-dagerskampanjen på deres nettsider. Følg linkene nedenfor for å lære mer! https://d3jkvgmi357tqm.cloudfront.net/1635428941/analyse-femisid-final.pdf https://16days.no/
https://www.fokuskvinner.no/