Partnersamarbeid


De mangler ikke pågangsmot, evner eller vilje. Men den som er fattig mangler muligheter. Sammen skaper vi muligheter der motet finnes og endrer hverdagen til ungdom og kvinner.

Ungdom får en bedre hverdag. Foto: Sven Larsen

Langsiktig utvikling

For å bygge en rettferdig verden, trenger vi at våre grunnleggende behov som mat, og å kunne lese og skrive er dekket. Verden har nok ressurser og muligheter til oss alle, men strukturer globalt og lokalt gjør at midlene er skjevt fordelt og kanskje ikke brukes som  planlagt. Verden kan kanskje ikke endres på en dag. Det kan en hverdag. Men hverdagen i en landsby er også påvirket av globale strukturer. Når hverdagen er trygg, er det mulig å jobbe for å endre de lokale strukturene og de store, nasjonale og globale strukturer slik at man sikrer en god hverdag for i morgen. Derfor arbeider vi både med enkeltmennesker i lokalsamfunn samtidig som vi forandrer politikk og de store, global strukturene. Dette er langsiktig planlegging for bærekraftig utvikling. 

Lokal kompetanse

KFUK og KFUM er to av verdens største bevegelser. Til sammen finnes de i over 140 land med lokale, medlemsstyrte organisasjoner. Dette er våre partnere. De er styrt av lokalbefolkningen som bor over hele landet. De er en del av lokalbefolkningen og vet hva som er utfordringene og hvilke løsninger som fungerer

Sammen i grupper på Sri Lanka. Foto: Tora Bjørnøy Lalim  

Sammen i grupper

Alene er man én. Sammen i en gruppe er vi brått mange. Vi mener at vi kan skape mye større endringer sammen enn når man står alene. Derfor er våre program bygget på at man først danner en gruppe. Denne gruppen får opplæring og jobber sammen for ulike formål som skaper muligheter for enkeltpersoner. 

Fredsbyggere

Sammen med ungdom og kvinner bruker vi ikke-voldelige verktøy for å skape varig fred. Vi bygger rettferdig fred. Det holder ikke med fravær av krigshandlinger. Krigshandlinger, urett, okkupasjon og undertrykkelse kan være slutt, men uten at det gir muligheter for utvikling og uten at det er en form for balanse mellom de som tidligere har vært stridende parter. Derfor må vi også sikre at det bygges rettferdig fred. Dette innebærer forsoning mellom ulike grupper i tillegg til rettferdig fordeling av ressurser, religions- og ytringsfrihet og like rettigheter for alle. Dette er krevende og vi trenger å være mange som setter verden i bevegelse ved bruk av ikke-voldelige virkemidler. Med en stor bevegelse mener vi det er mulig å bevege verden.

I krig er menn ofte den dominerende part. Så også i fredsforhandlinger. FNs sikkerhetsresolusjon for 1325, beskriver hvordan kvinner skal ha en aktiv rolle i fredsskapende og –bevarende arbeid. Våre partnere i Sri Lanka, Palestina og Sør Sudan har opplevd krig og okkupasjon og er svært sårbare stater. Kvinner blir ofte hardest rammet i krig og konflikt. De har samtidig en nøkkelrolle i å skape og bevare fred. Kvinnene har ofte holdt hverdagen i gang mens mennene har kjempet. De har sett den skaden krig og okkupasjon har gjort for enkeltmennesker. Vi arbeider for at kvinner skal ha muligheten til å delta når fred skal bygges og avtaler skal forhandles og signeres. 

Økonomisk trygghet

Økonomisk trygghet handler om vite at det blir nok mat på bordet, at det er mulig å betale for lege dersom det skulle bli nødvendig, og å ha mulighet til å kjøpe skoleuniformer til barna sine. Dette er grunnleggende behov som må dekkes før man kan være med og endre de globale strukturer. 

Spare- og investeringsgrupper er en enkel ide som kan ha stor effekt på enkeltmenneskers og familiers liv. Disse gruppene gir ungdom og kvinner muligheten til trygg sparing når det ikke finnes banker. Fondet som gruppene sparer gir også muligheten til å låne en liten sum for å investere i noe som kan gi daglig inntekt. 

Økonomisk trygghet handler også om å vite at de lokale myndigheten gjennomfører det de har lovet. At de bruker pengene der de er bevilget. Gjennom budsjettgjennomganger holder deltakere i våre programmer myndighetene ansvarlig. De sørger for eksempel for at skolebygg får det antall vinduer som det er bevilget midler til, og at standarden på de tjenestene myndighetene skal yte for lokalbefolkningen leveres.

Spare- investeringsgrupper kan skape en inntekt og et levebrød. Foto: Valdres FHS

Aktiv deltakelse – en borgers grunnleggende rettigheter

Den største andelen av verdens befolkning er ungdom. De er ikke morgendagen. De er i dag. Verden trenger ungdom som deltar aktivt og bryr seg om hva som skjer i samfunnet. Africa Alliance of YMCA kaller det From Subject to Citizen (S2C). Fra et enkelt og enslig jeg til en deltagende borger. En borger som kan sine rettigheter. Rett til å stemme ved valg. Rett til rent vann, rett til å bli hørt, rett til skolegang. En borger som kan sin plikt. Stemme ved valg. Delta i samfunnet. Bidra. Ungdom går gjennom et flerårig program hvor de tilslutt ser på seg selv som en borger, som en aktiv deltaker i samfunnet som har muligheten og både kan og vil være med og forme sin egen framtid. 

Min kropp, min eiendom, sier vi. Denne eiendomsretten er mangelvare for både jenter og gutter i flere av de landene vi har partnere. For enkelte jenter i Kenya venter en grusom opplevelse når de er på vei inn i sine ungdomsår. De risikerer å bli omskåret. Vi jobber for at denne tradisjonen skal erstattes av nye riter slik at disse jentene ikke blir lemlestet, men kan bli kvinner som har muligheten til å delta aktivt i samfunnet.

Klimautfordringer og endringer

Klimautslipp og store miljøendringer som er globale har konsekvenser for en lokal hverdag. Bønder får ødelagt avling fordi regnet ikke kom som planlagt i Tanzania. Fjellsider raser ut og ødelegger hel landsbyer og elver flommer over i Bangladesh.

Klimatilpasning skjer lokalt, men for å skape klimarettferdighet må vi endre på globalt nivå. Vi arbeider derfor med å endre holdninger og adferd hos enkeltmennesker samtidig som vi ønsker å påvirke de krefter som globalt kan være med å endre den utviklingen vi nå ser, som ødelegger mulighetene for en bedre hverdag lokalt rundt i verden.

Støtt oss

Vi er avhengig av støtte fra private givere for å få til arbeidet vi gjør hos våre partnere. Ditt bidrag nytter!