Demokratiske rettigheter


Ungdom er sårbare. Unge mennesker skal leve i en verden med fulle menneskerettigheter og være fri for diskriminering. Vi jobber for at ungdom skal endre verden gjennom å bruke demokratiske og fredelige virkemidler.

Unge mennesker er sårbare

Unge mennesker er en sårbar gruppe, i stor risiko for å bli misbrukt av politiske krefter til blant annet å skape uro og konflikter. Mange ungdommer tar ikke del i samfunnsbeslutninger, fordi de ikke kjenner sine rettigheter. Det er derfor behov for å styrke ungdoms involvering i demokratiske prosesser. Ungdommer er også sårbare i nære relasjoner. Vold mot unge er et stort problem i mange land, og mange mangler kunnskap om sine seksuelle og reproduktive rettigheter. Dette fører ofte til problemer som barneekteskap, voldtekt og kjønnslemlestelse.

Innflytelse over eget liv - ansvar for samfunnet

Opplæring og ledertrening er viktige aktiviteter for at unge mennesker skal utvikle kunnskap om sine rettigheter og være aktive samfunnsdeltakere på lokalt og globalt nivå. Der myndighetene ikke tilbyr de velferdsgodene de skal er ungdom, gjennom vårt arbeid involvert i å sørge for at menneskerettigheter oppfylles gjennom å kreve skolegang og helsetilbud.

Utdanning og helse

Vi jobber med skole- og helsetilbud der offentlig myndigheter svikter. KFUK og KFUM har tradisjoner med å tilby utdanning til ungdom samtidig som vi alltid jobber for at det offentlige skal ta ansvar for å sikre utdanning- og helsetilbud. På denne måten kan vi skape varig tilgang på offentlig tjenester for alle i samfunnet.

Mot diskriminering

Mange tradisjoner er diskriminerende og fastlåste kjønnsroller hindrer likestilling. Vi jobber for at unge mennesker skal ta avstand fra diskriminering og vold. Vi fokuserer på vold og diskriminering som er basert på kjønn, religion og etnisitet ved å skolere ungdom til å kjempe for kvinner og menns rettigheter og delta i politiske prosesser. Vi gir ungdom en sterkere stemme og kjemper for at unge mennesker skal bli hørt.